En hoe zit het met Tracé ROOD

Published on: 31 mei 2021

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 345

nog maar eens een briefje gestuurd naar GS, de gemeente en alle raadsleden:

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland
Abdij
Middelburg.

Kruiningen, 10 augustus 2021

Onderwerp: Verkeersoverlast Kruiningen

Geacht college,

Het is u bekend dat de Dorpsraad Kruiningen deel uitmaakt van de Overleggroep Zanddijk en dat om meerdere redenen.

Eén daarvan is onze zorg voor de toenemende overlast van vrachtverkeer op de Ovonde bij de hoofdtoegang tot ons dorp. Op zeer korte afstand van o.a. het appartementencomplex De Uitkijk.

Onlangs werd bekend dat het bedrijf Lamb Weston een forse uitbreiding gaat realiseren.
Goed voor de werkgelegenheid en voor Kruiningen. Prima.

Echter is het ook  heel erg zeker dat onze zorgen over het vrachtverkeer op genoemde Ovonde enorm zijn toegenomen. Vast staat dat de uitbreiding een toename van het vrachtverkeer van en naar de A58 zal betekenen van 12.000 tot 15.000 verkeersbewegingen per jaar.
Vast staat ook dat een groot gedeelte hiervan via genoemde Ovonde van/naar de A58 zal gaan.
De snelste en makkelijkste route van/naar de bedrijventerreinen Weihoek/Nishoek.
Er is nu al een duidelijke toename waar te nemen.

Welke maatregelen denkt u te nemen om de toename van het vrachtverkeer de Ovonde te verminderen? Die vernemen wij graag.

De gedachte ontsluiting in tracé Rose-Zwart via een T-kruising en  de uit te breiden rotonde Zanddijk met vervolgens verkeerslichten naar de A58 is zeker geen verbetering t.o.v. de huidige situatie.

Daarom dus via Ovonde Kruiningen-Luchtenburg- A58. De makkelijkste en snelste weg.

Naast alle argumenten voor het tracé Rood. Dus weer een nieuwe.

Mooie opmerking van een Zanddijkbewoner in de PZC

“Eens zullen ze toch wel het licht zien.”

 

OVERLEGGROEP ONTSLUITING KRUININGEN/YERSEKE 28/05/2021

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland
I.a.a. Provinciale Staten van Zeeland, het College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal, en de
Gemeenteraad van Reimerswaal
Onderwerp: Stand van zaken Zanddijk
Kruiningen, 28 mei 2021

Geacht College,

Zo af en toe raadplegen wij op de site van de provincie het dossier Zanddijk.
Ogenschijnlijk lijken er weinig ontwikkelingen te zijn, maar we gaan er vanuit dat er achter de schermen hard
gewerkt wordt aan de definitiefase en de ontwerpfase.
Nu maar hopen dat we niet plotseling voor een fait accompli worden gesteld.
Wel valt ons een aantal zaken op; hieronder willen wij daar nader op ingaan.

Omvang project
Wij hebben begrepen dat alle kosten die verband houden met de keuze voor de variant roze/zwart in beeld
zouden worden gebracht.
In een gesprek met de Dorpsraad Kruiningen merkte het projectteam op, dat de reconstructie van de afrit 33
met de daarbij behorende aanpassing van de rotonde bij de Nishoek, t.w. het plaatsen van verkeerslichten
en de aanleg van een bypass op de rotonde naar de A58 komende vanaf Kruiningen, niet tot het project
gerekend wordt. De kosten daarvan zijn eerder door u geraamd op € 2.5 mln.
Naar onze mening dienen deze kosten wel doorberekend te worden naar roze/zwart. Immers een dergelijke
aanpassing zou niet nodig zijn bij de uitvoering van een Poldertracé.
Daarnaast viel het ons op, dat ook het autoluw maken van de Capelleweg niet tot het project wordt gerekend.
Hiervoor geldt hetzelfde.
Men zou kunnen denken dat hiermee de kosten gedrukt worden voor roze/zwart om op die manier tot een
gunstiger resultaat te komen. Maar dat kunnen wij ons niet voorstellen.
Graag hierop uw reactie.

Verkeerstellingen
Rondom het bedrijventerrein Nishoek zijn verkeerstellingen gehouden. Echter met uitzondering bij de “achterdeur”
van het bedrijfsterrein naar de rotonde bij de Uitkijk.
Vanaf het begin hebben wij opgemerkt dat uitvoering van roze/zwart het sluipverkeer via die rotonde vanaf
het bedrijfsterrein richting Bergen op Zoom en naar het bedrijfsterrein vanuit de richting Bergen op Zoom,
onverantwoord zal toenemen. Nu al zien we dit toenemen na de installatie van de stoplichten bij afrit 33.
Kunt u ons meedelen waarom daar geen tellingen zijn verricht? De gevolgen van de keuze van roze/zwart
zullen op die route immers van invloed zijn.

Bijdrage bedrijfsleven
In de beantwoording van de vragen van Pro Zeeland, stelt u onder vraag 8 nog nooit een aanbod van het
bedrijfsleven ontvangen te hebben.
In dat verband wijzen wij u op gesprekken die de heren Wiskerke en Rijk met de gedeputeerden de Bat en
van der Maas hebben gehad. De heer Rijk woonde die gesprekken bij namens de Ondernemersvereniging.
Daarnaast heeft de ondernemersvereniging om overleg gevraagd nadat er van de zijde van de provincie om
een toezegging van een bijdrage was gevraagd. Uit het feit dat er om een overleg werd gevraagd, mocht u
opmaken dat er een bereidheid was voor het leveren van die bijdrage. U hebt dat overleg steeds geweigerd,
c.q. de vraag genegeerd. Onze vraag is waarom toch steeds stellig door u wordt beweerd dat het bedrijfsleven
geen krimp gaf?

Mitigerende maatregelen bij de uitvoering van een Poldertracé
Verschillende keren in de discussie beweert de gedeputeerde namens uw college dat de noodzakelijke mitigerende
maatregelen bij de uitvoering van een Poldertracé, t.w. in de gemeente Kapelle en de kernen Krabbendijke
en Waarde, € 10 mln. kosten.
Het noemen van een dergelijk bedrag suggereert in ieder geval dat uw college min of meer gedetailleerd
weet welke maatregelen genomen moeten worden.
wij zijn benieuwd welke mitigerende maatregelen u op het oog heeft?
Het kruispunt bij Vierwegen in de gemeente Kapelle voldoet nu al niet meer en zal in de toekomst aangepakt
moeten worden. Het volledig toeschrijven van die kosten aan een Poldertrace lijkt ons niet reëel.
Ook vragen wij ons af welke maatregelen in Krabbendijke bedoeld worden. De Oude Rijksweg, die gebruikt
zou kunnen worden voor sluipverkeer, is bij de overdracht naar de gemeente Reimerswaal al verkeersluw
gemaakt. Wellicht kunt u ook duidelijk maken welke aanvullende maatregelen u hier bedoelt?
U stelt dat er ook in Waarde maatregelen genomen moeten worden. De daar gevestigde bedrijven maken
nu al geen gebruik van de route door de bebouwde kom. Dat verkeer gaat nu al of via Gawege of via de
Plasseweg/Havenoordseweg. Daar zal geen verandering in komen. Het verkeer zal op die wegen dan ook niet
toenemen bij de uitvoering van een Poldertracé.
Het zal u duidelijk zijn dat het op dit moment voor ons met onze wetenschap van nu ,onduidelijk is waar een
dergelijk bedrag vandaan komt.
Wellicht kunt u ons opheldering verschaffen hieromtrent.

Stikstofproblematiek
De stikstofproblematiek is alom bekend. Daarom verbaast het ons dat gedeputeerde van der Maas in een
discussie met de staten stelde het onderzoek daarnaar pas te starten als de definitieve keuze voor een tracé
is gemaakt. Gelet op de aanwezigheid van natuurgebied de Yerseke Moer in de nabijheid van roze/zwart,
lijkt het ons uitermate belangrijk inzicht in deze problematiek te hebben op het moment dat de keuze definitief
wordt gemaakt. Bij dit onderzoek zal dan ook duidelijk gemaakt kunnen worden welke invloed de problematiek
heeft op de bedrijfsvoering op de Nishoek bij de realisering van roze/zwart.
Door het naar achteren te schuiven in het proces kan de indruk gewekt worden dat de Staten dan voor een
voldongen feit worden gesteld omdat het “point of nu return” is gepasseerd.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat dat uw bedoeling is.

Bijdrage gemeente Reimerswaal
Bij de beantwoording van vraag 9 van de eerder gememoreerde vragen van Pro Zeeland, stelt u er van uit te
gaan dat de gemeente Reimerswaal € 1 mln. meer zal bijdragen bij de realisering van tracé rood.
Mogen wij hieruit opmaken dat rood voor de gemeente Reimerswaal gunstiger uitpakt?
Bovenstaande punten zullen wellicht de indruk kunnen wekken dat naar een bepaald resultaat wordt toegewerkt
met zowel eigenlijke als oneigenlijke argumenten. Wij kunnen dat niet aannemen.
Wij verzoeken u beleefd opheldering te geven hierover.
Met vriendelijke groeten,

Namens de overleggroep Ton Verbree,
PS: De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bewonersgroepen Zanddijk en Kaasgat, de dorpsraad
Kruiningen, een groep verontruste bewoners uit Yerseke (zie de PZC van 23 november 2020), en de OVR.