Overleg met de gemeente

Published on: 8 mei 2017

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 2581

Twee keer per jaar praat de Dorpsraad met de gemeente.
Met wethouder Sinke en enkele ambtenaren:

Het verslag van het Laatste Overleg

____________________________________________________________________________
Verslag van overleg met dorpsraad Kruiningen
Datum : 1 november 2018
Aanwezig : Leden dorpsraad Kruiningen, wethouder J.P. Sinke
Verslag is opgemaakt door een medewerker van de gemeente, waarvoor dank

1. Opening
Wethouder Sinke opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Verslag van het overleg van 15 februari 2018
De opmerkingen over het parkeren van bedrijfsbusjes in het dorp, die tijdens een vorige
vergadering zijn gemaakt, ontbreken. Het onderwerp komt bij het volgende agendapunt aan
bod

3. Parkeren bedrijfsbusjes in het dorp
in een vorige vergadering is toegezegd dit te onderzoeken
Volgens het bepaalde in de Algemene plaatselijk verordening (Apv) is het verboden om een
voertuig dat een lengte heeft van meer dan 6 meter en een hoogte van meer dan 2,4 meter op
zodanige wijze te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw
dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze
wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan. De dorpsraad geeft
aan dat er in het dorp regelmatig busjes worden geparkeerd die hoger zijn dan 2,4 meter en
langer zijn dan 6 meter. Met name de busjes die hoger zijn dan 2,4 meter en voor andermans
woning staan, zorgen voor overlast. Volgens de dorpsraad zijn er in het dorp voldoende
parkeerterreinen waar de busjes kunnen worden geparkeerd zonder overlast te veroorzaken.
De dorpsraad verzoekt de gemeente om handhavend op te treden tegen busjes die ‘hinderlijk’
staan geparkeerd. Wethouder Sinke geeft aan dat het niet de voorkeur heeft om direct
handhavend op te treden. Er zijn ook andere manieren om het probleem onder de aandacht te
brengen bij de dorpsbewoners. De gemeente zal via haar gemeentelijke kanalen, zoals haar
Twitteraccount, een algemene oproep plaatsen om zodoende de bewoners van de
verschillende dorpskernen te informeren over het beleid omtrent het parkeren van
(bedrijfs)busje in de dorpskernen. Tevens zal men worden gewezen op de overlast die het
parkeren van te grote busjes met zich meebrengt. De dorpsraad zal dit bericht ook op haar
website plaatsen. Indien het parkeren van bedrijfsbusjes voor overlast blijft zorgen, kan de
gemeente handhavend optreden.

4. Parkeren op de Markt en omgeving
de voormalige trottoirs worden meer en meer ingenomen door blik
De dorpsraad heeft geconstateerd dat op de Markt en omgeving zeer regelmatig buiten de
parkeervakken wordt geparkeerd. Volgens de dorpsraad wordt dit door voetgangers en fietsers
als hinderlijk ervaren. De heer Van Velzen van de dorpsraad voegt daaraan toe dat de
de wethouder bij de opening van de Markt heeft gesteld dat  de  automobilist ‘te gast’ is.
De wethouder geeft aan dat met de herinrichting van de Markt bewust is
gekozen voor een ‘shared space’; een plek voor alle weggebruikers met een minimaal aantal
beperkingen.
De gemeente gaat onderzoeken of het wenselijk is om op de Markt een verkeersbord te
plaatsen dat aangeeft dat uitsluitend in de parkeervakken mag worden geparkeerd. Na
onderzoek blijkt dat dit voorstel niet wordt gedragen door de verkeersdeskundigen binnen de
gemeente.

5. Visie toekomst huisartsenpraktijk
Het is onduidelijk of de huisartsenpraktijk op het dorp zal blijven bestaan. De dorpsraad en de
dorpsbewoners maken zich zorgen over de situatie. De wethouder geeft aan dat de huisarts
een ondernemer is en dat een huisarts zich vrij kan vestigen. Mevrouw Vermeulen adviseert de
dorpsraad de huisarts uit te nodigen voor een gesprek om de toekomstplannen van de
huisartsenpraktijk te bespreken. De dorpsraad wil dat de gemeente ‘onderzoekt’ wat er met de
huisartsenpraktijk gaat gebeuren. Wethouder Sinke heeft aangegeven dat de gemeente zal
onderzoeken of zij hierin iets kan betekenen. De dorpsraad wordt zo spoedig mogelijk
geïnformeerd.

6. Ontsluiting Yerseke
laatste ontwikkelingen en standpunt gemeente – communicatie richting inwoners
De dorpsraad vindt dat de Ondernemersvereniging Reimerswaal (OVR) een goed plan heeft
voor de ontsluiting van de A58 naar Yerseke en omgeving (en omgekeerd). De dorpsraad is
kritisch op de houding van de gemeente en zou graag willen dat de gemeente zich positiever
opstelt ten opzichte van dit project. Wethouder Sinke geeft aan dat de gemeente de ontsluiting
van de A58 naar Yerseke en omgeving een goede ontwikkeling vindt en dat als de onsluiting
van de A58 naar Yerseke in één keer kan worden verwezenlijkt, dit ook de voorkeur heeft van
de gemeente. Het is echter niet wenselijk om langere tijd te wachten met het veiliger maken van
de wegen rond Yerseke, zoals de Zanddijk. Om die reden werd de afgelopen jaren gewerkt aan
een deelplan. De dorpsraad is van mening dat de uitvoering van het deel plan weggegooid geld
is, als een aantal jaar later fase 2 van de aansluiting met de A58 wordt gerealiseerd.
De provincie Zeeland heeft recent bekendgemaakt dat zij de plannen voor de ontsluiting van
Yerseke opnieuw gaat bekijken. De wethouder geeft aan dat het project zowel de aandacht van
de provincie als de gemeente heeft en benadrukt nogmaals dat het niet wenselijk is om langere
tijd te wachten met het veiliger maken van de wegen rond Yerseke. De gemeente wacht nu op
een besluit van de provincie. De besluitvorming over het project is voorzien in de eerste helft
van 2019.
Daarnaast heeft de heer Sinke de provincie verzocht om de maximum toegestane snelheid aan
de Zanddijk te wijzigen naar 60 km per uur. De provincie moet ook hierover nog een besluit
nemen.

7. Aansluiting Stationsweg-Oude Rijksweg
Plannen provincie
Wethouder Sinke geeft aan dat er nog geen helderheid is over wat er definitief gaat gebeuren.
De kruising van de Oude Rijksweg met de Stationsweg zal niet worden afgezwaaid door de
provincie.
De dorpsraad verwijst verder naar het ‘Meerjarenprogramma infrastructuur Zeeland 2018 –
2027’, waarin nog een aantal andere projecten worden genoemd, zoals het verplaatsen van het
fietspad naar de zuidzijde. De gemeente heeft ook over dit project geen concrete voorstellen
van de provincie ontvangen. De dorpsraad zou graag willen dat de wethouder hierover
informeert bij de provincie. Wethouder Sinke legt uit dat de provincie Zeeland de gemeente zal
informeren als dat nodig is.
De heer Klein geeft daarnaast aan dat de provincie voornemens is om, als tijdelijke maatregel,
stoplichten te plaatsen bij de afrit van de A58 op de N289 vanuit Goes.
Zoals Krabbendijke van Stationsweg tot en met rotonde Aldi.
De Oude Rijksweg is een provinciale weg. Alleen de gemeente kan een 50 km-zone instellen.
De provincie kan slechts minimaal een 60 km-zone instellen. Dat zou betekenen dat de
gemeente dit weggedeelte van de provincie moet overnemen om de maximum toegestane
snelheid te kunnen wijzigen naar 50 km per uur. Wethouder Sinke geeft aan dat de gemeente
de weg bij Krabbendijke heeft overgenomen. De verwachting is dat de provincie een overname
van dit weggedeelte niet wenselijk zal vinden, omdat (dit deel van de) Oude Rijksweg deel
uitmaakt van een uitwijkroute (U-route). De dorpsraad zou het al een verbetering vinden als
maximum toegestane snelheid wordt gewijzigd naar 60 km per uur.
De dorpsraad geeft aan dat het hun voorkeur heeft om ook gelijk het fietspad aan te pakken.

9. Rondvraag
1. Speelterrein Veerhaven.
De gemeente heeft op een aantal plaatsen in het dorp speelterreinen voor kinderen
gerealiseerd. De dorpsraad vraagt zicht af of in de wijk Veerhaven ook een speelterrein voor
kinderen zal worden gerealiseerd. De heer Klein geeft aan dat de gemeente ook in de wijk
Veerhaven een speelterrein voor kinderen zal realiseren. Dit zal naar verwachting in het najaar
van 2019 gebeuren.

2. Sluisweg 17 A in Kruiningen
De huidige eigenaar van Sluisweg 17 A in Kruiningen heeft de grond gekocht van Arcus. De
dorpsraad vraagt of de gemeente iets kan bewerkstelligen ten aanzien van de bouwactiviteiten.
Er vinden weinig bouwactiviteiten plaats en de bouw duurt daardoor erg lang duurt. Daarnaast
vindt de dorpsraad dat het terrein erg rommelig oogt. De gemeente is hiermee bekend. Na
afloop van de vergadering heeft mevrouw Vermeulen geïnformeerd bij de collega’s van bouwen
en woningtoezicht. De toezichthouders hebben aangegeven dat de gemeente de initiatiefnemer
niet kan dwingen om te bouwen. Zij zullen aandacht besteden aan de situatie.

3. Uitslag enquête leefbaarheid Kruiningen
De dorpsraad zou het leuken vinden als de gemeente de uitslag van de enquête ‘leefbaarheid
Kruiningen’ presenteert tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 20 december 2018.
Dorpsbewoners kunnen van 1 november 2018 tot 1 december 2018 de enquête invullen. De
gemeente zal uiterlijk de tweede week van december naar de dorpsraad terugkoppelen of het
voor haar mogelijk is de (voorlopige) uitslag van de enquête te presenteren tijdens de
jaarvergadering van de dorpsraad.

4. Handhaving
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Reimerswaal is ziek. De
dorpsraad geeft aan dat dit merkbaar is; automobilisten parkeren hun voertuig regelmatig op
hoeken, afvalcontainers worden te vroeg buitengezet of staan te lang buiten, e.d. De dorpsraad
vindt dan ook dat handhaving intensiever moet plaatsvinden. Het probleem is bij de gemeente
bekend en de gemeente huurt op dit moment BOA’s van andere gemeenten in. Daarnaast heeft
de gemeente twee wijkagenten. De burgemeester maakt zich hard voor extra wijkagenten.