Verdwijnt Ons Dorpshuis ?? En dan??

Published on: 1 september 2023

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 2417

Raadsvergadering 19 december 2023

Helaas, de raad besloot 70.000,– euro beschikbaar te stellen voor verder onderzoek naar uitbreiding van de sporthal met een “dorpshuis”.
Kennelijk hebben gebruikers en bestuur van het Dorpshuis daarmee ingestemd.
Inmiddels is er een nieuwe beheerder aangesteld, die in dienst van de gemeente is.
Het bestuur is per 31-12-2023 afgetreden.

DUS JA, ALLES HIERONDER, helaas niet geholpen

DRIE BRIEVEN : Dorpsraad, Peter van der Borgt en muziekvereniging EMM
en inspraak Sjaak van Loo namens de gebruikers en van Jantine Jumelet.

DORPSRAAD:

Aan de gemeenteraad van Reimerswaal

Kruiningen, 16 december 2022.

Dames en Heren,

In uw vergadering van 20 december 2022 behandelt u een uniek raadsvoorstel.

Uniek omdat de tekst van het voorstel gelijk is aan het besluit.
Geen inleiding, geen toelichting, geen argumentatie.
Dus ook geen stukje voorgeschiedenis zoals de onrust die is ontstaan in Kruiningen, de weerstand van verenigingen en gebruikers en zeker ook niet de Watersnoodhistorie van Ons Dorpshuis.

Net als de Noorse woningen in Kruiningen en Hansweert, het beeld van Jan Wolkers voorstellend een
moeder met een verdronken kind in haar armen.
Daar waar op initiatief van de gemeente jaarlijks kransen worden gelegd.

En net als Kaj Munk in Hansweert, Apeldoorn in Oostdijk en Luctor et Emergo in Rilland.
Ook betaald uit de vele giften die na de Ramp naar Zeeland stroomden.
En die daarna door de gemeente al eens volledig zijn vernieuwd of flink gerenoveerd.

En voor Kruiningen een onderzoek om het dorpshuis tegen de sporthal aan te bouwen!!
En wordt Ons Dorpshuis gesloopt!!! Dat kan niet waar zijn.
Gaat een projectontwikkelaar daarmee aan de slag??

Wat is de bedoeling van “nader uitwerken van het tweede scenario” van het onderzoeksbureau Synarchis?  Wat wilt u weten? Hoe voert u het uit? Waarom geen nadere uitwerking van de twee andere opties? Hoe worden alle belanghebbenden er bij betrokken?
Stelt u vooraf voorwaarden aan de uitkomst van het onderzoek? Voorwaarden die bepalend zijn voor het definitieve besluit?

Of, en die kans is groot, volgt u het proces dat door de Provincie ook is uitgevoerd. We kiezen voor de Zanddijk en gaan daarna een consultatieronde houden met werksessies, maken daarvan een fraai verslag in brochurevorm en het was natuurlijk een groot succes. Vele betrokkenen denken daar heel anders over.

Met andere woorden: Kiest u op 20 december feitelijk voor het tweede scenario ??

Voorafgaand aan de raadsvergadering hield onze Dorpsraad een jaarvergadering.
Conclusie handhaaf Ons Dorpshuis. Pak ons Ons Dorpshuis niet af.
En ook daar kwamen de emoties van 1953 ter sprake. En in de krantenartikelen.
Er zijn nog mensen die kunnen vertellen hoe het toen was.

In Kruiningen overleden ruim 60 mensen door de Ramp. En als het stormt brandt er nog steeds verlichting in veel huizen. De Ramp is nog niet weg.

Het kan toch niet zo zijn dat na investeringen in Kaj Munk, Apeldoorn en Luctor et Emergo,
Ons Dorpshuis in Kruiningen wordt gesloopt.

De heer Van der Borgt stuurde u ook zijn visie op het voorstel. Vanuit zijn deskundig perspectief.
Wij ondersteunen die ten volle.

Wilt u meer weten over De Ramp in Kruiningen? Lees het kolossale boek Watersnoodramp van Kees Slager, pagina’s 328 – 343.

Doe het niet alstublieft, het raadsvoorstel kan niet,  ga voor behoud van Ons Dorpshuis.

Volksvertegenwoordigers, dat bent u toch?

Dorpsraad Kruiningen

Johan van Velzen
Adrie Dek
Leenjan Boot
Henk Bruijn
Koos van Gastel
Kees Hoekman

En heel veel inwoners van Kruiningen

===========================================================================================

Peter van der Borgt

Geachte raadsleden,

Inleiding

Ik zal me eerst voorstellen: Ik ben Peter van der Borgt, voorzitter van schaakclub De Zwarte Dame en daarmee vaste gebruiker van Ons Dorpshuis.

Ik begrijp dat u vandaag fractievergadering hebt als voorbereiding op de raadsvergadering van 20 december. Pas op het eind van 13 december waren de stukken zichtbaar op de site met betrekking tot punt 11 van die vergadering.

Als vaste gebruiker ben ik uiteraard geïnteresseerd in dit punt. Helaas ben ik door vakantie niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen of in te spreken. Overigens zal de heer Van Loo dit, namens de vaste gebruikers, wel doen.

Ik heb uiteraard wel kennis genomen van de stukken. Ik had daar uiteraard maar beperkt tijd voor omdat de stukken erg laat publiek zijn gemaakt.

Maar het is voor mij helder dat u als raad op 20 december geen voorkeur kunt uitspreken. Daarvoor is het raadsvoorstel onvoldoende. Ik zal dit toelichten.

Opmerkingen met betrekking tot het raadsvoorstel

 1. In de berekening van de kosten van verduurzaming Dorpshuis is geen rekening gehouden met de overheidssubsidie. Op 17 november 2022 in een bijeenkomst van de dorpsraad heeft wethouder Van Overloop aangegeven dat daar middelen voor zijn.
 2. De berekening van de aanbouw bij de sporthal is gebaseerd op in gebruik zijnde totaal aantal m2 en dat is gedeeld door dagdelen, zodat een gebruik per dag is berekend. Daarbij kan het volgende opgemerkt worden:
  1. Sommige gebruikers maken gebruik van Ons Dorpshuis op dezelfde dag en dan gaat die rekensom niet op.
  2. Sommige zalen worden maar beperkt gebruikt, maar zijn niet alternatief te gebruiken omdat er permanent “materialen” staan (biljarts en slagwerkgroep).
  3. Er is geen rekening gehouden met ruimte voor opslag (m.n. muziekinstrumenten, schaakmateriaal e.d.).
 3. Er is nu geen beheerder van de sporthal-kantine. Waarom zou die er wel komen bij een aanbouw, gezien de onlogische plek van die kantine.
 4. Er is gesproken (door wethouder Van Overloop in bijzijn van de heer Benkaddour) met een vertegenwoordiger van de vaste gebruikers. Dat klopt. Die vertegenwoordiger was ik. En dat was op verzoek van die vaste gebruikers. Niet op verzoek van de gemeente. Er is alleen gesproken over de zorgen die de vaste gebruikers hebben en die zitten er vooral in dat die aanbouw niet geschikt is voor de meeste vaste gebruikers, dus geen zinvolle oplossing lijkt.
 5. Op de bewonersbijeenkomst van de dorpsraad is door de onderzoekers aangegeven dat Ons Dorpshuis eigenlijk een zalencentrum is en dat er in een gemeente met de omvang van Reimerswaal ruimte is voor één zalencentrum:
  1. Uiteraard kost zo’n zalencentrum de gemeente / gemeenschap meer dan een regulier verenigingsgebouw. De kosten van Ons Dorpshuis vergelijken met die van andere verenigingsgebouwen is dus niet terecht.
  2. De sporthal zelf is echt niet geschikt voor uitvoeringen, want dan had Podium Reimerswaal die al lang kunnen gebruiken.
  3. Als er staat dat een nieuwe sporthal (incl. dorpshuisfaciliteit) er is voor de inwoners van Kruiningen is dat onjuist: de sporthal is er voor heel Reimerswaal, logisch is het dan ook bij nieuwbouw van een sporthal het zalencentrum hierin op te nemen (en wie weet nog wel meer zaken, zoals een bieb) en te zorgen voor één horecavoorziening voor sporthal/zalencentrum/voetbalvereniging/ijsclub.
 6. In het voorstel staat dat een aanbouw oud gebouw (dat is de sporthal) onlogisch is. Dat is het ook. Dan moet je wel drie keer nadenken dat je dat als voorkeursoptie ziet, zeker als de vaste gebruikers denken dat die aanbouw niet geschikt is.
 7. Hoe gek is het als je zo’n ingrijpend standpunt inneemt dat je niet eerst een meerjarenvisie m.b.t. de sporthal bepaalt. Oftewel: denk daar eerst over na en dan is (als Ons Dorpshuis verduurzamen echt geen optie is) nieuwbouw sporthal/zalencentrum (en evt. gecombineerde kleedruimtes met de voetbalvereniging) de beste variant qua prijs / kwaliteit (lees: kosten/baten) verhouding.
 8. Bedenk dat de sporthal al jaren is afgeschreven en dat het logisch zou zijn dat de afschrijving benut wordt voor nieuwbouw van een sporthal (net als in Kapelle). Dus als Ons Dorpshuis verduurzamen echt geen optie is, kies dan voor sporthal/zalencentrum in één gebouw op het parkeerterrein bij de sporthal, zodat oude sporthal en Dorpshuis in stand kunnen blijven tot nieuwbouw gereed is.

Hoe is er geredeneerd?

Mijn onderbuik zegt dat dit de redenering is geweest:

 1. Dorpshuis gaat qua onderhoud teveel kosten.
 2. Wat is goedkoopste manier om die kosten te verlagen?

In plaats van een meersporenbeleid:

 1. Dorpshuis is verouderd. Zaal kan niet gebruikt worden voor uitvoeringen. Pand is niet duurzaam. Hoe krijgen we alles “up-to-standard” (rekening houdend met overheidssubsidies verduurzaming)?
 2. Sporthal is afgeschreven. Wat is de meerjarenvisie? Wanneer nieuwbouw?
 3. Horecavoorziening sporthal is dicht. Horecavoorziening Dorpshuis levert te weinig op, waardoor exploitatie moelijker wordt. Horecavoorziening voetbalvereniging loopt en drijft op vrijwilligers.
 4. Tennisvereniging zit centraal op het dorp en kan niet uitbreiden en als ze het wel kunnen zijn op die plek padelbanen geen reële optie (geluidsoverlast). Verhuizing in de toekomst is wenselijk. Grond tennisvereniging komt dan beschikbaar als inbreidingslocatie. Grond Dorpshuis idem.
 5. IJsclub heeft een oud “kotje” als ruimte. Kan dat niet beter?
 6. Kunnen we die vijf issues mogelijk tegelijk oplossen?

En één gebouw neerzetten voor vele verenigingen met één horecavoorziening. Natuurlijk vergt dat overleg met gebruikers (sporthal en Ons Dorpshuis) en met gebruikers van nieuw gebouw (voetbalvereniging, ijsclub, tennisvereniging?)

Conclusie

 1. In de berekening van Optie 1 is geen rekening gehouden met overheidssubsidies die beschikbaar zijn voor verduurzaming bestaande gemeentelijke gebouwen.
 2. Er is geen meerjarenvisie op de sporthal.
 3. Dus zijn opties 1 en 3 onvoldoende onderbouwd / doorgerekend.

Nu lijkt het misschien alsof ik voor Optie 3 ben. Dat is niet zo. Maar ik vind Optie 2 wel de allerslechtste. Kortetermijnvisie. Alleen geldgedreven. En dit terwijl de gemeente ruim in zijn reserves zit (op basis van de jaarrekening is er een Eigen Vermogen van €43 miljoen.

Tot slot

Hopelijk neemt u in uw standpuntbepaling mijn opmerkingen mee.
Uiteraard kunt u mij bellen als u meer wilt weten.
Met vriendelijke groeten en u wijsheid toewensend,

Peter van der Borgt
Rijksweg 1c
4416 AZ Kruiningen}

06 53 94 50 59

 =========================================================================================

Muziekvereniging EMM

Geachte heer van Overloop, Martien

Begin juli 2022 lazen wij in de PZC dat er plannen bestaan om Ons Dorpshuis te sluiten
en om de activiteiten uit het Dorpshuis onder te brengen in een nog te realiseren aanbouw aan de
sporthal. Wij, vaste gebruikers van het gebouw werden hierdoor onaangenaam verrast.
Koninklijke Harmonie Eendracht met Macht maakt al sinds 1954 gebruik van Ons Dorpshuis.
EMM beschouwd hierdoor Ons Dorpshuis als haar clubhuis.
Graag willen we onze activiteiten voort kunnen zetten. Wij hebben ernstige zorgen dat we hierin
belemmerd gaan worden door de naar het zich laat aanzien beperktere faciliteiten in de te realiseren
aanbouw aan de sporthal.
We noemen:
De voorziene afmetingen van de zalen in de aanbouw lijken te smal te zijn voor de opstelling van een
harmonieorkest (37 man) tijdens bijv. repetities.
Momenteel houdt EMM haar jaarlijkse uitvoering in de grote zaal van Ons Dorpshuis die dan vrijwel
vol zit met liefhebbers uit het dorp en daarbuiten. De sporthal zelf is minder toegerust voor het
houden van concerten, denk aan vloerbedekking, geluid, stoelen en podium.
EMM gebruikt momenteel meerdere ruimten op vaste avonden voor:
a. de harmonierepetities,
b. muzieklessen
c. de slagwerkgroep,
waarvoor momenteel voor
ad a. de foyer,
ad b. een kleine bovenzaal (of de bestuurskamer) en
ad c. de kelder worden gebruikt.
Het muziekarchief en opslag van o.a. ongebruikte instrumenten en uniformen is momenteel in een
aparte ruimte op de eerste verdieping ondergebracht. Sommige instrumenten van de slagwerkgroep
kunnen niet opgeborgen worden, moeten in het leslokaal blijven staan.
Het sociale aspect is een belangrijk drijfveer van onze vereniging. Onze vereniging heeft ook oudere
leden die minder goed ter been zijn. Ook zijn sommige instrumenten zwaar en groot. Dan vormt het
een belemmering dat de kantine en bovenruimte van de aanbouw aan de sporthal niet te bereiken
zijn met een lift.
Tijdens de wekelijkse repetitie is er een pauze waarin gebruik wordt gemaakt van de horeca van Ons
Dorpshuis, belangrijk voor het sociaal aspect en intermenselijk contact binnen de vereniging.
Twijfels omtrent de geluidsomstandigheden in de aanbouw van sporthal deze zouden van dien aard
moeten zijn dat bijv. de avond van de schaakvereniging en de muziekvereniging tegelijkertijd kunnen
vallen, sowieso moet er ook gekeken worden naar akoestiek, zeer belangrijk voor een
muziekvereniging. M.n. een te lage ruimte die te veel galmt is muzikaal onhoudbaar voor een
muziekvereniging.
De slagwerkgroep produceert veel geluid, daarmee moet zeker ook rekening gehouden worden.
Ons Dorpshuis mag ook niet los gezien worden van de recente geschiedenis.
Immers, het is een geschenk aan het dorp in heropbouw na de Watersnoodramp van 1953.
Gebouwd met giften* voor dit doel ontvangen door de gemeente Kruiningen na de Watersnoodramp
van 1953. Het mag mede een symbool zijn van de wederopbouw en de menselijke veerkracht. De
giften kwamen uit Zweden, Apeldoorn, Enschede, Drenthe, en de Nederlands Hervormde Kerk, en de
t.m. zondagsschool Samuël.
Wij hopen dat de gemeente erin slaagt om een situatie te creëren waarbij wij als vereniging onze
activiteiten blijvend kunnen voortzetten.

Namens bestuur en leden van Koninklijke Harmonie “Eendracht Maakt Macht” Kruiningen
Sjaak van Loo, voorzitter

======================================================================

Inspraak Sjaak van Loo namens gebruikers

Kruiningen 20 december 2022

Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad

Dank dat mij deze spreektijd is vergund
Mijn naam is Sjaak van Loo. Ik sta hier als spreekbuis voor een Ad Hoc actiegroep “vaste gebruikers van Ons
Dorpshuis” en als voorzitter van de Koninklijke muziekvereniging E.M.M. uit Kruiningen, tevens als zéér
betrokken burger met voeling in de Reimerwaalse samenleving en de geschiedenis van Reimerswaal. De Ad Hoc
actiegroep bestaat uit mensen van de schaakvereniging “de Zwarte Dame”, Mandoline Orkest “Excelsior”,
Koninklijke Harmonie “Eendracht Maakt Macht”, de biljartclub, seniorenmiddagen, en de Line dance groep.
We hebben met belangstelling kennis genomen van de mogelijke scenario’s die op tafel liggen t.a.v. de toekomst
van Ons Dorpshuis te Kruiningen. We ervaren het hierbij als niet handig dat door de gemeente, alvorens een
besluit te nemen of een voorkeursoptie uit te spreken, er niet op voorhand met de vaste gebruikers over is
gesproken. Hoe anders dan in een direct gesprek komt de gemeente de voor de vaste gebruikers noodzakelijke
faciliteiten aan de weet? De vaste gebruikers hebben daarom grote twijfels of in de andere opties, m.n. de
aanbouw aan de sporthal, voldoende rekening wordt gehouden met hun eisen en voorwaarden. Bovendien zal
de de-centrale locatie voor ouderen al gauw te ver zijn.
We beschouwen Ons Dorpshuis sinds de bouw ervan medio jaren 50 als ons clubhuis met faciliteiten om al onze
activiteiten te kunnen ontplooien, waarin we ruimte hebben om met een orkest van 50 man te repeteren,
concerten te geven, een paar honderd man publiek te ontvangen, muzieklessen te verzorgen, zeer luide
slagwerkmuziek te spelen, maar ook onverplaatsbaar instrumentarium en bladmuziek onder te brengen en veilig
achter te laten. Van EMM heeft u een brief ontvangen waarin e.e.a. wordt uiteengezet. Maar dit geldt overigens
ook voor andere verenigingen zoals de schaak, de biljarters, (denk aan biljarttafels) de mandoline en de
seniorenmiddagen. De onverplaatsbare zaken nemen ruimte in die voor geen ander doel kan worden gebruikt.
Geluidsoverlast van de muziek/slagwerkgroep naar andere gebruikers moet voorkomen worden. Er zal moeten
worden voorzien in goede stoelen/tafels/verlichting voor de schaakvereniging. Kortom: het huidige Dorpshuis
voldoet aan alle voorwaarden. Graag zouden alle vaste gebruikers de activiteiten op dezelfde wijze kunnen
blijven voortzetten. Daarom pleiten de vaste gebruikers voor het handhaven van het huidige, te verduurzamen
Dorpshuis. Wij zijn van mening dat u vanavond niet goed onderbouwd een voorkeur kunt uitspreken tenzij er
besloten wordt met Ons Dorpshuis door te gaan.
We hopen en verwachten van u een open en integere besluitvorming die niet alleen is ingegeven door de
financiële aspecten maar ook vanuit menselijk perspectief en de waarde van een goed verenigingsgebouw voor
de Kruiningse samenleving. En in het achterhoofd het coalitiestandpunt houdend dat iedere kern in
Reimerswaal recht heeft op een verenigingsgebouw. Hoe u ook in het leven staat: we hopen toch dat u de
waarde in wilt zien van het stuk cultureel erfgoed welke bestaat uit het verenigingsleven welke het koesteren
waard is. Dus ook dat verenigingen goed gefaciliteerd moeten kunnen functioneren. Zij werken als olie tussen
de raderen van de maatschappij.
Als medeorganisator van herdenkingen en dan met name de Watersnoodrampherdenking wil ik u met nadruk
nog eens wijzen op de historische context van Ons Dorpshuis. Gebouwd met giften van diverse landen en
instanties mag het gebouw ook nog eens symbool staan voor de menselijke veerkracht en onderlinge
verbondenheid, een veerkracht en verbondenheid die nodig is gebleken om onze gemeenschap na de
Watersnoodramp van 1953 er weer bovenop te helpen. Een veerkracht en onderlinge verbondenheid die ook
verenigingen in stand houdt en dus uiteindelijk mede ook de samenleving.
We wensen u alle benodigde wijsheid toe, en danken u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groeten
I.M. (Sjaak) van Loo

====================================================================================

Inspraak Jantine Jumelet

Ik sta hier als dorpsbewoner, gebruiker van het dorpshuis. En ik maak me zorgen. Over het voortbestaan van het dorpshuis. Laat ik voorop stellen: ik realiseer me dat er wat moet gebeuren omdat het gebouw gedateerd is. Dus het feit dat er wat moet wil ik zeker niet ter discussie stellen. Maar wel de volgende punten:

 • Op welke manier zijn de gebruikers benaderd om mee te denken met het vraagstuk? Mijn ervaring is dat we niet of nauwelijks benaderd zijn en het voelt alsof er snel een soort alternatief wordt bedacht, vanuit financieel oogpunt, wat is er nu voor handen en wat lijkt nu logisch?
  Terwijl de sporthal echt op een plek buiten het dorp staat (ook al woon ik zelf op de veerhaven het is vanuit mijn huis bijna net zo ver lopen naar het dorpshuis als naar de sporthal) en de sporthal ook niet meer de jongste is. Ga je nu een stuk aanbouwen wat niet voldoet aan een sporthal die niet meer voldoet.. in dit geval wordt – en – geen +
 • In hoeverre zijn de bewoners meegenomen? Het gaat tenslotte over de inwoners van Kruiningen. Het dorpshuis is een ontmoetingsplek van jong tot oud, een plek waar vanuit allerlei geledingen mensen samen komen. Wellicht zit er wat verloop in, en zijn er jaren dat er minder gebruik van wordt gemaakt en jaren dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Vast staat dat mensen er elkaar ontmoeten bij diverse activiteiten.
  Participatie is een belangrijk speerpunt in onze samenleving. Participatie in plaats van dat er van bovenaf iets wordt opgelegd. Participatie krijg je niet voor elkaar door een bijeenkomst te organiseren waarvoor je mensen uitnodigt in een krantje. Daarvoor kun je welzijnswerk inzetten die de mensen opzoeken Vanuit de gemeente zelf actief bouwen aan opbouwwerk. Want contact met elkaar is de sleutel om polarisatie te voorkomen. En probeer alle kennis die er binnen een gemeente is te gebruiken. Er zullen binnen de gemeente (inwoners en ambtenaren) mensen zijn die ideeën hebben over hoe de bewoners weer eigenaar kunnen worden van het dorpshuis.
 • In hoeverre is er tussen de verschillende beleidsafdelingen samengewerkt om naar het vraagstuk van het dorpshuis te kijken? Is het eenzijdig bekeken of zijn er ideeën verzameld met een visie die uitgaat van  ‘samen’  (wat was de slogan van de SGP? Van andere partijen? Wie weet die nog?)
 • Is er gedacht om fondsen aan te schrijven? Oranje fonds, VSB fonds… Deze fondsen zijn gericht op het ondersteunen van verenigingen en ook van ontmoetingsplaatsen.
 • Heeft u in de themaraad echt een idee gekregen? Of is er alleen een plan gepresenteerd waarin alleen de gebruikers even zijn vergeten, en de andere beleidsambtenaren die er misschien ook wel ideeën over hebben (participatie, welzijn, etc… denk bijvoorbeeld aan de bieb)

Ik hoop dat bovenstaande vragen ook uw vragen zijn. En dat u net als mij de conclusie trekt dat er nog teveel vragen open staan om nu al een keuze te maken. En dat u net als mij tot de conclusie komt dat er in de kosten baten analyse meer mee genomen moet worden dan alleen het financiële aspect. Dank u wel.

 

 

=====================================================================================

Donderdag 17 november

20.00 uur Ons Dorpshuis

Jaarvergadering Dorpsraad

Ons Dorpshuis – gebouwd kort na de Watersnoodramp 1953 en betaald door de vele giften die binnen stroomden – is al oud.
Gaat gebreken vertonen en er moet dus iets gebeuren.

De gemeente heeft een extern bureau gevraagd een rapport op te stellen.
Staat te lezen op onze website:

www.dorpsraadkruiningen.nl 

De gemeenteraad kreeg in juni dit jaar al een toelichting op dit rapport.

De PZC deed daar goed verslag van. KLIK HIER  om dit te lezen. 

Wethouder Van Overloop komt het rapport toelichten !!!

Natuurlijk is Ons Dorpshuis van belang voor Kruiningen.
Daarom is dat HET onderwerp op onze jaarvergadering.
Er zijn drie mogelijkheden. Welke wordt het?
De beslissing wordt genomen door de gemeente.

Maar onze mening telt natuurlijk ook!!
Kom mee praten, mee denken en mee kiezen op 17 november!!