Info van de provincie – klik hier

Published on: 3 juni 2019

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 2546

kijk ook op www.poldertrace.nl  

 

www.zeeland.nl/zanddijk 

 

Een inleiding

Natuurlijk is een nieuwe verbinding tussen Yerseke en de A58 primair van belang voor Yerseke.
Maar, er is nu ook een unieke en eenmalige kans om ook de leefbaarheid van Kruiningen een forse impuls te geven. Kruiningen heeft namelijk erg veel verkeersoverlast. En die overlast kan aanzienlijk verminderen bij een juiste keuze. Meer rendement van een forse investering. Dat is winst.
Vandaar de inzet van de Dorpsraad Kruiningen voor:

Een citaat uit de Second opion:
Het feit dat de financiën weleens de doorslag zal kunnen geven, is de belangrijkste reden dat de omgeving, in deze vertegenwoordigt door de Ondernemers Vereniging Reimerswaal (OVR), in overleg met overige belanghebbenden, besloten heeft om een deskundige met veel relevante ervaring in te schakelen om de vigerende voorkeurtracés door te rekenen en deze nader te beschouwen op toekomstbestendigheid.

Het Standpunt Ledenvergadering van de Dorpsraad:
Mocht de provincie onverhoopt toch voor Groen kiezen dan zal de Dorpsraad Kruiningen alle rechtsmiddelen aanwenden om dit te voorkomen. Temeer daar volgens de Second Opinion het verschil in kosten tussen Rood en Groen te verwaarlozen is.
En het kan niet zo zijn dat vermeende verkeersverschuivingen in/bij Kapelle leiden tot een keuze ten nadele van de leefbaarheid in Kruiningen.

Bruin de nadelen

Ook de bewoners van het Kaasgat zijn inwoners van Kruiningen, dus die steunen wij van harte. Het Bruine tracé levert een reeks van nadelen voor het Kaasgat op.

*Het tracé Bruin levert geen enkel voordeel op voor de leefbaarheid in Kruiningen.
*Het verkeer langs Kruiningen zal niet minder worden, maar toenemen, zoals het verkeer overal zal toenemen. Het vrachtverkeer op de Ovonde zal zeker toenemen, gelet op het “afsluiten” van de Nishoek naar de rotonde Zanddijk. De zeer moeilijke oplossing om dit te herstellen via een aansluiting op de weg van de Weihoek naar de rotonde zal zeker niet voldoen. Een sluiproute. Hier is echt sprake van een oplossing in de categorie “helaas het is niet goed, maar het kan niet anders”.
*En de enige reden voor de provincie om voor Bruin te kiezen is er eentje van financiële aard. Helaas.
*De route via de Ovonde bij Kruiningen naar Luchtenburg wordt sowieso al veel te veel gebruikt en dat komt o.a. door de bewegwijzering op de A58, afslag Kruiningen. En door Google Maps. Opvallend is namelijk dat deze routeplanner de Nishoek en Weihoek verdeelt. Verkeer van LambWeston, bijvoorbeeld, wordt geleid via de rotonde Zanddijk. Het verkeer van Wiskerke en de Sinke Groep naar de Ovonde-Luchtenburg-A58.
*De beslissing over de oplossing ontsluiting Yerseke is er eentje voor de fors langere termijn. Een toekomstbestendige oplossing is een vereiste.
*De kans is heel groot dat de Nishoek zal uitbreiden in oostelijk richting, dus nog meer verkeer naar de Kruiningse Ovonde. Het appartementencomplex de Uitkijk ligt op minder dan 10 meter van de Ovonde. De overige bewoners langs de Oude Rijksweg hebben ook veel overlast.

Groen de nadelen:

Kort samengevat ziet Groen er als volgt uit:
Aan Kruiningse kant van het bestaande viaduct wordt een rotonde aangelegd voor de aansluitingen op de A58 van Yerseke en Kruiningen.
En voor de aansluitingen op de Oude Rijksweg langs Kruiningen richting de Burgemeester Elenbaasstraat en de Stationsweg.

* Het gedeelte Oude Rijksweg tussen Elenbaasstraat en Stationsweg wordt afgesloten!!  Dus verkeer van de ene naar de andere kant van het dorp moet of door het “volle” dorp of via de rotonde. Het waarom van deze afsluiting is niet duidelijk.
* Groen betekent ook dat al het vrachtverkeer vanaf Yerseke – nu al 1500 per dag – en van de Nishoek richting BoZ aan de Kruiningse kant van het viaduct naar de A58 rijdt. Veel geluidsoverlast, veel fijnstof en lichthinder. Op circa 75 meter van het dorp.
* Al het verkeer van/naar Krabbendijke, Waarde en Oostdijk en een flink deel Kruiningen blijft over de Ovonde bij de “voordeur” van het dorp rijden.
* De route Gevaarlijke Stoffen gaat via de rotonde naar de Stationsweg bij het dorp. Aanvankelijk werd hiervoor een geheel nieuwe weg richting Zanddijk ingepland. Bleek later niet noodzakelijk. Roept nogal wat vragen op. Een bezuiniging, maakt Groen duurder dan Rood?
* De fietsers naar het station moeten ook nog de twee aansluitingen op de A58 oversteken!
* De aansluitingen op de A58 bij de Zanddijk verdwijnen volledig. Dus ook het verkeer van en naar Wemeldinge/Hansweert via de rotonde.
* De provincie is al langere tijd voorstander van het afsluiten van de Stationsweg op de Oude Rijksweg. Er is derhalve een grote kans dat dit bij Groen wordt uitgevoerd. Betekent veel verkeersverschuivingen – een forse toename – in het dorp.
*Aansluiting Luchtenburg blijft open; dus blijft veel verkeer via Kruiningen.

Rood de voordelen:

Bij Rood wordt er een nieuw viaduct over de A58 gebouwd. Met alle aansluitingen van/naar BoZ en Goes
Verkeer naar Kruiningen, Krabbendijke, Oostdijk en Waarde verder gaat naar de bestaande rotonde bij de Aldi-Veerweg.

* Vermindert aanzienlijk de verkeersdrukte bij de “voordeur” – op de Ovonde – van Kruiningen. De leefbaarheid verbetert enorm.
* Lost het probleem Gevaarlijke Stoffen bij Kruiningen op; afslag/oprit Zanddijk naar/van BoZ blijven open.
* Lost het probleem filevorming vanuit de Vlaketunnel op; aansluitingen van/naar Goes gaan dicht, van/naar BoZ blijven open.
* Lost het probleem bij Bruin van de tweede moeizame ontsluiting Nishoek op;  situatie wijzigt niet, verkeer op de Zanddijk vermindert sterk en de afslag/oprit Zanddijk A58 naar/van BoZ blijft open.
* Verkeer Hansweert/Wemeldinge blijft gewoon gebruik maken van afslag Zanddijk. Ook dus over de Zanddijk naar/van Yerseke. De Zanddijk wordt wel “verkeersluw” gemaakt. Wel een tweede (nood)ontsluiting voor Yerseke!!
* En de oude Rijksweg langs heel het dorp blijft gewoon de Oude Rijksweg.
*Dus geen verschuivingen van de verkeersstromen in en rond het dorp.
.*Het fruitbedrijf onderaan het viaduct -Groen- hoeft niet te worden aangekocht.

TENSLOTTE

Rood of Groen

Drie citaten uit de provinciale studie van mei 2019:

Tracéalternatief Rood scoort beter op: · Maatschappelijk draagvlak, m.n. vanwege het (meer dan bij Groen het geval is) ontlasten van het dorp Kruiningen van langskomend verkeer.

Geadviseerd wordt om voor de poldertracés Groen (variant D) als voorkeurstracé aan te wijzen, met name vanwege de minder optredende ongewenste verkeerseffecten en het kostenverschil.

Kosten: totale kosten van Groen liggen ca. € 6,2 mln. lager dan bij Rood.

Opmerkingen daarbij

*Ontlasten van langskomend verkeer bij Kruiningen is kennelijk van minder belang dan vermeende toename van verkeer Kapelle/Vierwegen.
Het verkeer langs Kruiningen neemt stevig toe bij Groen.

*De NS is voornemens het aantal treinen van/naar de Randstad te verdubbelen van 4 per uur naar 8. Dus zijn de spoorwegovergangen bij Kruiningen en Kapelle 8 minuten per uur gesloten. Plus 2 minuten – raming – voor de goederentreinen en de Postburg/Vlakebrug.
Deze routes zijn dus ieder uur tenminste 10 minuten dicht.
Achter de vermeende verkeersverschuivingen richting Kapelle/Vierwegen kunnen nogal wat vraagtekens worden gezet.

*Het verschil op de A58 tussen Groen en Rood is circa 750 meter. Dat is een reistijd van 25 seconden. Waarom verkeersverschuivingen bij Rood veel sterker zouden zijn dan bij Groen is dan ook onduidelijk.

*Het verschil in kosten tussen Rood en Groen wordt door de heer Van de Linde in zijn Second Opinion “te verwaarlozen” genoemd.

*De Dorpsraad Kruiningen is dan ook van mening dat de argumenten om Rood niet aan te wijzen als voorkeursalternatief onjuist zijn, of in ieder geval niet sterk genoeg. En wordt daarin door een breed maatschappelijk draagvlak ondersteund, inclusief de Reimerswaalse gemeenteraad.

En zeker ook vermeldenswaard, de door de provincie ingestelde Klankbordgroep zette tracé Rood met grote meerderheid op nummer 1.

Conclusie:

Wij pleiten dan ook voor het Oostelijk Poldertracé – Rood – als de nieuwe entree voor Yerseke.

En ondersteunen van harte de conclusies van het rapport :

Gebiedsontsluiting

Yerseke en Kruiningen
STEDENBOUWKUNDIGE ONDERBOUWING
6 november 2017
SPACEVALUE
Opgesteld in opdracht van de Ondernemersvereniging Reimerswaal

Kruiningen, 10 januari 2020.

Met vriendelijke groet
Dorpsraad Kruiningen
Johan van Velzen
Secretaris
Boerhaavestraat 21
4416 EH Kruiningen
Tel. 06 51 73 15 11

=======================================================================================

Iedereen kan meedoen in de inspraakronde.
Klik op:  https://fd9.formdesk.com/provinciezeeland/inspraak_zanddijk 
Vul het formulier in, geef uw mening en verzend het vóór 20 januari

========================================================
JAARVERGADERING Dorpsraad – 19-12-19
Algemene conclusie van de vergadering
ROOD – het Oostelijk Poldertrace, daar is Kruiningen voor !!!
En als het Groen wordt, gaan we dat aanvechten,
juridisch en op alle mogelijke manieren

========================================================

April 2020:
Behandeling door Provinciale Staten !!

Dus NU  inspraak en aktie

Linken – info van de Provincie  :  Aanpak – Inspraak – Planning
=====================================================================

Een second opion

Het feit dat de financiën weleens de doorslag zal kunnen geven, is de belangrijkste reden dat de omgeving, in deze vertegenwoordigt door de Ondernemers Vereniging Reimerswaal (OVR), in overleg met overige belanghebbenden, besloten heeft om een deskundige met veel relevante ervaring in teschakelen om de vigerende voorkeurtracés door te rekenen en deze nader te beschouwen op toekomstbestendigheid.

 KLIK HIER VOOR HET HELE RAPPORT

=======================================================================

 

 

===================================================================================

De Ondernemersvereniging Reimerswaal – OVR – ,
de dorpsraden
Yerseke en Kruiningen, bedrijfsleven Yerseke en Kruiningen

en de bewoners van het Kaasgat/Zanddijk
allemaal kiezen ze voor  ROOD – het oostelijk poldertracé

U ook? Jij ook?  Vragen?
Mail het ons:  info@dorpsraadkruiningen.nl 

====================================================================================

HET IS VOLKOMEN ONDUIDELIJK WAAROM DE PROVINCIE
WEL GROEN ALS OPTIE ZIET EN NIET ROOD

WAT IS IS HET VERSCHIL, een half miljoentje op een bedrag van rond de 70 miljoen !!
(bron Second Opinion)

Verkeerstoename bij Kapelle en Vierwegen alleen bij Rood?
En niet bij Groen?  Onzin scheelt 500 meter op de A58.

========================================================= ==============================

In mei 2018 ondernam de Dorpsraad al actie.
En zond onderstaande brief naar de leden van de Zeeuwse Staten en de Reimerswaalse gemeenteraad.
Toen dus al bezwaren tegen tracé Groen.

Geen Eerste fase voordat er duidelijkheid is over de Tweede

Waarom maakt de Dorpsraad Kruiningen zich druk over de nieuwe Ontsluiting Yerseke naar de A58?
Het antwoord is eenvoudig, de nieuwe ontsluiting kan ook voor Kruiningen een aantal verkeersknelpunten oplossen.
Een groter rendement van de investering dus. Nooit weg.

De knelpunten

De Nishoek
Het bedrijventerrein Nishoek, ten noorden van de A58, kent drie ontsluitingen. Eén bij de spoorwegovergang in de Zanddijk, één bij de “voordeur” van Kruiningen op de N289 – Oude Rijksweg –  en één aansluitend op de rotonde Zanddijk/A58.
Een aantal grotere bedrijven; Lamb Weston, Wiskerke Onions. Aannemer Sinke, een vriesveem en ook de regionale milieustraat zijn grote verkeersaantrekkers.

De ontsluiting op de rotonde is goed, maar wordt helaas het minst gebruikt omdat de locatie nogal ongelukkig is.
De aansluiting bij de spoorwegovergang wordt veel gebruikt en is onveilig. Vrachtwagens moeten daar linksaf richting A58. Er is veel verkeer op de Zanddijk, ook linksaf vanuit Yerseke naar het NS-station. De ontsluiting bij Kruiningen wordt dit jaar verbeterd door de aanleg van een ovonde. Dat zal de situatie ten goede komen, maar een ovonde betekent een langer verblijf van het verkeer ter plaatse en dus meer geluidsoverlast en fijnstof.
De  Oude Rijksweg ligt daar op 10 meter van de woningen!
Er is nooit fijnstof gemeten maar het zou wel eens, bij pieken, de norm van de Utrechtse binnenstad kunnen overschrijden.
Kortom het vrachtwagenverkeer voor de Nishoek van en naar de A58 is slecht ontsloten en kent nogal wat knelpunten.

De afslag A58 Zanddijk
Verkeer op de A58 vanuit de richting Goes neemt de afslag bij de Zanddijk. Dat verkeer heeft de bestemmingen Yerseke, Kruiningen, Waarde, Oostdijk en Krabbendijke, een groot deel van Reimerswaal. Al dit verkeer moet vervolgens voegen in het verkeer op de N289, dat voorrang heeft en ter plaatse 80 km mag rijden. Op hetzelfde punt moet verkeer, waaronder veel vrachtwagens vanuit Yerseke en bedrijventerrein Nishoek,  de oprit A58 richting Bergen op Zoom nemen door linksaf te slaan.
Gevolg is filevorming tot op de gehele uitvoegstrook van de A58 en die is al eens verlengd. Komt bij dat deze uitvoegstrook begint na “de bult” in de A58, dus het zicht is verminderd komend vanuit de tunnel. Deze bult is onderdeel van de secundaire waterkerende functie van de Zanddijk.
Kortom een gevaarlijke situatie. Dat is onderkend door medewerkers van de provincie en er zijn enige tijd camerabeelden gemaakt om dit vast te kunnen stellen.
Er moet hier iets gebeuren, in de vorm van wellicht een rotonde.

De OVR-oplossing
De Ondernemersvereniging Reimerswaal heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Klik hier voor het OVR-rapport
Een alternatief op de “Tracéstudie N673 Yerseke-Kruiningen Zanddijk/Molendijk” gepresenteerd door de provincie op 27 september 2017 in Yerseke.
Het OVR-rapport is te vinden via de website van de Dorpsraad Kruiningen.
Het OVR-tracé komt voor een fors deel overeen met Alternatief Rood van de tracéstudie, maar ontsluit ook bedrijventerrein Nishoek en de bedrijven Oostdijk op het tracé richting A58.
Waarmee één van de Kruiningse knelpunten voortreffelijk wordt opgelost.

De halve aansluiting op de A58 bij Luchtenburg gaat dicht en de hele aansluiting bij de Zanddijk gaat half dicht. Vanuit richting Bergen op Zoom kan verkeer naar Hansweert en Wemeldinge hier de afslag nemen, evenals het vervoer Gevaarlijke Stoffen dat niet door de Vlaketunnel mag. Dat geldt dus ook voor dit verkeer richting Bergen op Zoom. En deze op- en afritten hebben ook een functie als Uitwijkroute bij een gesloten Vlaketunnel.
Rijkswaterstaat tevreden, twee keer een halve aansluiting dicht en één hele aansluiting er bij!
Kruiningen helemaal tevreden; geen gevaarlijke afslag meer na de Vlaketunnel, geen files meer bij die afslag en veel minder, heel veel minder, verkeer bij de “voordeur” en omgeving van Kruiningen. Rust in het dorp!

De tracé-alternatieven zoals gepresenteerd in Yerseke
De Kruiningse  tevredenheid verdwijnt bij het Nulalternatief en bij het Nulplusalternatief.
De Zanddijk wordt opgekrikt en al het verkeer blijft dezelfde route volgen!
Dat geldt ook voor alternatief Bruin.

Alternatief Groen handhaaft bij Kruiningen veel overlast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het viaduct op de route van dorp Kruiningen naar het station.
Betekent dat al het vrachtverkeer van Yerseke en Nishoek richting Bergen op Zoom over dit viaduct richting Kruiningen komt. En de smalle strook tussen dorp en A58  moet gebruiken op die A58 te komen. Via een rotonde??
Verkeer van en naar Goes zal via de ovonde bij de Kruiningse “voordeur” moeten rijden om in Krabbendijke, Oostdijk, Waarde en Kruiningen-Veerhaven, de nieuwe grote wijk, de bestemming te bereiken.
En voor de Gevaarlijke Stoffen wordt een nieuwe weg, aan de zuidkant van de  A58 aangelegd, tussen dorp en A58 dus. Hoe gevaarlijk dicht komen Gevaarlijke Stoffen bij het dorp?

Het zal duidelijk zijn dat Kruiningen tegen tracé Groen ernstige bezwaren heeft.

Reacties zijn van harte welkom, meedenkers ook
info@dorpsraadkruiningen.nl  

Het OVR-rapport

 

Dank Yese, fijn dat we solidair zijn!! Voor Rood