Onze voorkeur: Oostelijk Poldertracé

Published on: 3 juni 2019

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 773

Provincie – gedeputeerde staten – kiest voor
Bruin als voorkeur – 03-12-2019

April 2020:
Behandeling door Provinciale Staten !!

Dus NU  inspraak en aktie

Linken  :  Aanpak – Inspraak – Planning

Een second opion

Het feit dat de financiën weleens de doorslag zal kunnen geven, is de belangrijkste reden dat de omgeving, in deze vertegenwoordigt door de Ondernemers Vereniging Reimerswaal (OVR), in overleg met overige belanghebbenden, besloten heeft om een deskundige met veel relevante ervaring in teschakelen om de vigerende voorkeurtracés door te rekenen en deze nader te beschouwen op toekomstbestendigheid.

 KLIK HIER VOOR HET HELE RAPPORT

========================================================================
JAARVERGADERING Dorpsraad, 19 december in de Korenbeurs, 20.00 uur.
Iedereen is welkom!
Onderwerp: Bruin, Groen of Rood.
HEEL BELANGRIJK VOOR ONS DORP!!
Spreker Ton Verbree, adviseur Ondernemersvereniging, initiatiefnemer voor ROOD – het Oostelijk Poldertrace
Zorg dat je er bij bent !!

======================================================================

 

 ROOD – Oostelijk poldertrace DE BESTE OPLOSSING

               ROOD                                                                                                                                 GROEN

En waarom ??

Mocht de provincie onverhoopt toch voor Groen kiezen dan zal de Dorpsraad Kruiningen alle rechtsmiddelen aanwenden om dit te voorkomen. Temeer daar volgens de Second Opinion het verschil in kosten tussen Rood en Groen te verwaarlozen is.
En het kan niet zo zijn dat vermeende verkeersverschuivingen in/bij Kapelle leiden tot een keuze ten nadele van de leefbaarheid in Kruiningen.

 

Groen
* Bij Groen wordt er aan Kruiningse kant van het bestaande viaduct een rotonde aangelegd voor de aansluitingen op de A58  van Yerseke en Kruiningen.

* En voor de aansluitingen op de Oude Rijksweg langs Kruiningen richting de Burgemeester Elenbaasstraat en de Stationsweg.

* Het gedeelte Oude Rijksweg tussen Elenbaasstraat en Stationsweg wordt afgesloten!!

* Groen betekent ook  dat al het vrachtverkeer vanaf Yerseke – nu al 1500 per dag – en van de Nishoek richting BoZ aan de Kruiningse kant naar de A58 rijdt. Veel geluidsoverlast, veel fijnstof en lichthinder.

* Al het verkeer van/naar Krabbendijke, Waarde en Oostdijk en  een flink deel Kruiningen blijft over de Ovonde bij de “voordeur” van het dorp rijden.

* De route Gevaarlijke Stoffen gaat via de rotonde naar de Stationsweg bij het dorp.

* De fietsers naar het station moeten ook nog de twee aansluitingen op de A58 oversteken!

* De aansluitingen op de A58 bij de Zanddijk verdwijnen volledig!! Dus alles naar viaduct en rotonde Kruiningen.

*Aansluiting Luchtenburg blijft open.

Rood
Bij Rood wordt er een nieuw viaduct over de A58 gebouwd. Met alle aansluitingen van/naar BoZ en Goes

Verkeer naar Kruiningen, Krabbendijke en verder gaat naar de bestaande rotonde bij de Aldi.

De voordelen
* Vermindert aanzienlijk de verkeersdrukte bij de “voordeur”  – op de Ovonde – van Kruiningen.

* Lost het probleem Gevaarlijke Stoffen bij Kruiningen op; afslag/oprit Zanddijk naar/van BoZ blijven open.

* Lost het probleem filevorming vanuit de Vlaketunnel op; alleen afslag/oprit van/naar Goes gaan dicht. van/naar BoZ blijft open.

* Lost het probleem Groen en Bruin tweede ontsluiting Nishoek op; afslag/oprit Zanddijk naar/van BoZ blijft open.

* Verkeer Hansweert/Wemeldinge blijft gewoon gebruik maken van afslag 33/Zanddijk. Ook dus over de Zanddijk naar/van Yerseke. De Zanddijk wordt wel “verkeersluw” gemaakt.

* En de oude Rijksweg langs heel het dorp blijft gewoon de Rijksweg.

* Geen verschuivingen van de verkeersstromen  in en rond het dorp, dus geen extra investeringen, vanwege de rotonde en het sluiten van een deel van de Oude Rijksweg.

* Het argument van de provincie over verkeersverschuivingen van Yerseke naar Kapelle/Vierwegen geldt evenzeer voor Groen. Afstand op de A58 is circa 500 meter.

* De NS is voornemens het aantal treinen van/naar de Randstad te verdubbelen van  4 per uur naar 8. Dus zijn de spoorwegovergangen bij Kruiningen en Kapelle 8 minuten per uur gesloten. Plus 2 minuten – raming – voor de goederentreinen en de Postburg/Vlakebrug is ieder uur 10 minuten dicht. Niet echt een aantrekkelijke route.

Gelukkig dat ook de  provincie er van overtuigd is dat ROOD beter is voor de leefbaarheid in Kruiningen.
Zo bleek tijdens een voorlichting aan de gemeenteraad.

En ook heel goed dat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken voor tracé Rood.

 

 

================================================================================

Het artikel in de PZC van 24 mei
En dat van 29 mei

PZC 6-11-2019 – ff klikken

===================================================================================

De Ondernemersvereniging Reimerswaal – OVR – ,
de dorpsraden
Yerseke en Kruiningen
en de bewoners van het Kaasgat/Zanddijk
allemaal kiezen ze voor tracé ROOD

U ook? Jij ook?  Vragen?
Mail het ons:  info@dorpsraadkruiningen.nl 

====================================================================================

 

Hoe nu verder ?
Het staat in een mail van 10 september 2019 van de provinciale Teamleider:

Beste leden van de klankbordgroep Zanddijk-Molendijk en andere betrokkenen,

Graag informeren wij u over de voortgang van het project N673, Zanddijk-Molendijk. Afgelopen mei hebben we de resultaten van de verdiepingsstudie naar mogelijke oplossingen voor de verkeersproblematiek op de Zanddijk-Molendijk aan u gepresenteerd.

Mede naar aanleiding van de ingekomen reacties is alternatief Rood nogmaals beschouwd en zijn in de zomerperiode aanvullende verkeersberekeningen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de verwachte verkeerseffecten. Naar aanleiding van de verdiepingsstudie en de verkeersberekeningen hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland in de vergadering van dinsdag 3 september jl. geconcludeerd dat de alternatieven Bruin en Groen als beste naar voren komen. Alternatief Rood is afgevallen vanwege de grote ongewenste verkeersverschuivingen naar de Postbrug, de Vlakebrug, Vierwegen en de N289 bij Krabbendijke.

Alternatief Bruin en Groen zijn beide goede oplossingen om de verkeersproblematiek op de N673 aan te pakken. Alternatief Groen biedt naast een oplossing voor de Zanddijk-Molendijk, ook interessante kansen voor  de veiligheid en doorstroming op de A58 en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Reimerswaal. Het kostenverschil tussen alternatief Bruin en Groen is groot. Door cofinanciering zou dit kostenverschil overbrugd kunnen worden. Dit najaar verwachten we daar meer duidelijkheid over te hebben.

Daarna leggen we een voorgenomen voorkeursalternatief voor aan Gedeputeerde Staten. Er volgt dan een consultatieronde, waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om op het voorgenomen voorkeursalternatief te reageren. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in het voorjaar van 2020 een definitief besluit over het voorkeursalternatief nemen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op de provinciale website  https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-gedeputeerde-staten-van-10-september kunt u de tekst van de nota van Gedeputeerde Staten van 3 september 2019 vinden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Melvin Reijnaars (mcm.reijnaars@zeeland.nl).

Met vriendelijke groet,

Lies Dekker, projectleider Zanddijk

=======================================================================================

In mei 2018 ondernam de Dorpsraad al actie.
En zond onderstaande brief naar de leden van de Zeeuwse Staten en de Reimerswaalse gemeenteraad.
Toen dus al bezwaren tegen tracé Groen.

Geen Eerste fase voordat er duidelijkheid is over de Tweede

Waarom maakt de Dorpsraad Kruiningen zich druk over de nieuwe Ontsluiting Yerseke naar de A58?
Het antwoord is eenvoudig, de nieuwe ontsluiting kan ook voor Kruiningen een aantal verkeersknelpunten oplossen.
Een groter rendement van de investering dus. Nooit weg.

De knelpunten

De Nishoek
Het bedrijventerrein Nishoek, ten noorden van de A58, kent drie ontsluitingen. Eén bij de spoorwegovergang in de Zanddijk, één bij de “voordeur” van Kruiningen op de N289 – Oude Rijksweg –  en één aansluitend op de rotonde Zanddijk/A58.
Een aantal grotere bedrijven; Lamb Weston, Wiskerke Onions. Aannemer Sinke, een vriesveem en ook de regionale milieustraat zijn grote verkeersaantrekkers.

De ontsluiting op de rotonde is goed, maar wordt helaas het minst gebruikt omdat de locatie nogal ongelukkig is.
De aansluiting bij de spoorwegovergang wordt veel gebruikt en is onveilig. Vrachtwagens moeten daar linksaf richting A58. Er is veel verkeer op de Zanddijk, ook linksaf vanuit Yerseke naar het NS-station. De ontsluiting bij Kruiningen wordt dit jaar verbeterd door de aanleg van een ovonde. Dat zal de situatie ten goede komen, maar een ovonde betekent een langer verblijf van het verkeer ter plaatse en dus meer geluidsoverlast en fijnstof.
De  Oude Rijksweg ligt daar op 10 meter van de woningen!
Er is nooit fijnstof gemeten maar het zou wel eens, bij pieken, de norm van de Utrechtse binnenstad kunnen overschrijden.
Kortom het vrachtwagenverkeer voor de Nishoek van en naar de A58 is slecht ontsloten en kent nogal wat knelpunten.

De afslag A58 Zanddijk
Verkeer op de A58 vanuit de richting Goes neemt de afslag bij de Zanddijk. Dat verkeer heeft de bestemmingen Yerseke, Kruiningen, Waarde, Oostdijk en Krabbendijke, een groot deel van Reimerswaal. Al dit verkeer moet vervolgens voegen in het verkeer op de N289, dat voorrang heeft en ter plaatse 80 km mag rijden. Op hetzelfde punt moet verkeer, waaronder veel vrachtwagens vanuit Yerseke en bedrijventerrein Nishoek,  de oprit A58 richting Bergen op Zoom nemen door linksaf te slaan.
Gevolg is filevorming tot op de gehele uitvoegstrook van de A58 en die is al eens verlengd. Komt bij dat deze uitvoegstrook begint na “de bult” in de A58, dus het zicht is verminderd komend vanuit de tunnel. Deze bult is onderdeel van de secundaire waterkerende functie van de Zanddijk.
Kortom een gevaarlijke situatie. Dat is onderkend door medewerkers van de provincie en er zijn enige tijd camerabeelden gemaakt om dit vast te kunnen stellen.
Er moet hier iets gebeuren, in de vorm van wellicht een rotonde.

De OVR-oplossing
De Ondernemersvereniging Reimerswaal heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Klik hier voor het OVR-rapport
Een alternatief op de “Tracéstudie N673 Yerseke-Kruiningen Zanddijk/Molendijk” gepresenteerd door de provincie op 27 september 2017 in Yerseke.
Het OVR-rapport is te vinden via de website van de Dorpsraad Kruiningen.
Het OVR-tracé komt voor een fors deel overeen met Alternatief Rood van de tracéstudie, maar ontsluit ook bedrijventerrein Nishoek en de bedrijven Oostdijk op het tracé richting A58.
Waarmee één van de Kruiningse knelpunten voortreffelijk wordt opgelost.

De halve aansluiting op de A58 bij Luchtenburg gaat dicht en de hele aansluiting bij de Zanddijk gaat half dicht. Vanuit richting Bergen op Zoom kan verkeer naar Hansweert en Wemeldinge hier de afslag nemen, evenals het vervoer Gevaarlijke Stoffen dat niet door de Vlaketunnel mag. Dat geldt dus ook voor dit verkeer richting Bergen op Zoom. En deze op- en afritten hebben ook een functie als Uitwijkroute bij een gesloten Vlaketunnel.
Rijkswaterstaat tevreden, twee keer een halve aansluiting dicht en één hele aansluiting er bij!
Kruiningen helemaal tevreden; geen gevaarlijke afslag meer na de Vlaketunnel, geen files meer bij die afslag en veel minder, heel veel minder, verkeer bij de “voordeur” en omgeving van Kruiningen. Rust in het dorp!

De tracé-alternatieven zoals gepresenteerd in Yerseke
De Kruiningse  tevredenheid verdwijnt bij het Nulalternatief en bij het Nulplusalternatief.
De Zanddijk wordt opgekrikt en al het verkeer blijft dezelfde route volgen!
Dat geldt ook voor alternatief Bruin.

Alternatief Groen handhaaft bij Kruiningen veel overlast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het viaduct op de route van dorp Kruiningen naar het station.
Betekent dat al het vrachtverkeer van Yerseke en Nishoek richting Bergen op Zoom over dit viaduct richting Kruiningen komt. En de smalle strook tussen dorp en A58  moet gebruiken op die A58 te komen. Via een rotonde??
Verkeer van en naar Goes zal via de ovonde bij de Kruiningse “voordeur” moeten rijden om in Krabbendijke, Oostdijk, Waarde en Kruiningen-Veerhaven, de nieuwe grote wijk, de bestemming te bereiken.
En voor de Gevaarlijke Stoffen wordt een nieuwe weg, aan de zuidkant van de  A58 aangelegd, tussen dorp en A58 dus. Hoe gevaarlijk dicht komen Gevaarlijke Stoffen bij het dorp?

Het zal duidelijk zijn dat Kruiningen tegen tracé Groen ernstige bezwaren heeft.

Reacties zijn van harte welkom, meedenkers ook
info@dorpsraadkruiningen.nl  

Het OVR-rapport

 

Dank Yese, fijn dat we solidair zijn!! Voor Rood