De Zanddijk – het laatste Nieuws

Published on: 30 november 2021

Filled Under: Home

Views: 2444

DINSDAG 13 DECEMBER GEMEENTERAAD

HELAAS, helaas, ook de gemeenteraad stemde voor het tracé Zanddijk. Net als de Zeeuwse Staten.
Voor de SGP en Leefbaar Reimerswaal zijn 8+4 += 12 stemmen.
VVD 2 + CU 2 + PvdA 2 + CDA 1  = 7 tegen stemmen.
Jammer voor Kruiningen, het wordt nog drukker op de Rijksweg en zeker bij de Uitkijk.
En de Kruiningers aan de Zanddijk en het Kaasgat zijn ook de klos.

Gemeenteraad Reimerswaal,

Vind u het verstandig dat:
er vanwege het versmalde wegprofiel (optimalisatievoorstel) meer overlast ontstaat voor
de omgeving tijdens de realisatie van het werk?

er nog geen plan is hoe het verkeer tijdens de werkzaamheden moet worden omgeleid?
er nog niet bekend is wat de stikstofdepositie is van het project op onder anderen de
Yerseke Moer?

alle leidingen en kabels naar Yerseke moeten worden verlegd voor dit project, met alle
gevolgen en overlast van dien?

er € 79.000.000 gemeenschapsgeld (€ 68.000.00 provincie en € 11.000.000 derden) wordt
uitgegeven aan een plan waar geen of nauwelijks draagvlak voor is?

de raad zomaar (weer) akkoord gaat met een sterk afgewaardeerde versie van Roze
Zwart, waarbij met name op gebied van verkeersveiligheid en toekomstbestendigheid is
beknibbeld?

fietsers samen met ander verkeer moeten op de parallelweg van 5,50 meter breedte? Hoe
lang zal het duren voordat er ernstige ongevallen gaan gebeuren?

langzaam verkeer / landbouwverkeer gaan zorgen voor enorme opstoppingen op
rotonde Nishoek met haar 6 aansluitingen? Volgens onderzoek uit 2019 (uitgevoerd door
Goudappel Cofeng) voldoet de rotonde Nishoek in 2030 niet meer als 5-taks rotonde. Dus
hoe zal dat zijn in 2027 met 6 takken?

de vragen ten aanzien van verhoging regionale keringen (Zanddijk / Molendijk) worden
afgewimpeld en als het ware in de doofpot worden gestopt? In menig onderzoek komt
naar voren dat de Zanddijk toch echt 40-50 cm verhoogd moet worden voor 2050. Of laten
we het oogluikend toe om de geschiedenis te herhalen…?

de technische risico’s op gebied van onder anderen bodemgesteldheid, kabels en
leidingen, dakpannen in de Molendijk etcetera niet serieus worden genomen, ook wanneer
deze op een presenteerblaadje worden aangeboden? Wordt dit het volgende project wat
financieel over de kop gaat en waar achteraf goedkoop duurkoop blijkt te zijn?

Waarom voelt het dat dit project MOET en worden alle vooraf beoogde doelstellingen
overboord gezet?

Een klankbordgroep die het zwijgen is opgelegd en slechts nog kan
roepen in de woestijn? Democratisch stemmen in de Lepel en vervolgens “kiest” de Provincie
twee varianten die werkelijk niemand wil. Wat is daar democratisch aan?

In het belang van alle partijen is het mogelijk voorlopig te kiezen voor een “grijs” tracé.
In plaats van een heel duur verkeersplein zou er een minder kostbare, goede tijdelijke
verbinding van de bedrijfsterreinen Olzendepolder naar de Molendijk/Zanddijk (bij vd Hoest)
gerealiseerd kunnen worden. Door te kiezen voor het “grijze” tracé komt er voldoende tijd
om een duurzamer, veiliger en minder hinder veroorzakend poldertracé uit te werken.

Een pas op de plaats om te komen tot een oplossing waar zowel het bedrijfsleven, de
bewoners als de direct belanghebbenden vrede mee zouden hebben.

Wat is het doel om kost wat kost iets te realiseren waar niemand om vraagt?
Wij weten het niet.

Namens: Bewonersgroep Kaasgat, Bewonersgroep Zanddijk, Dorpsraad Kruiningen,
Dorpsraad Yerseke, Ondernemersvereniging Reimerwaal en vele anderen

==================================================================

Tekening van de nieuwe situatie en de toelichting van Gedeputeerde Staten

KLIK HIER

===================================================

EEN BRIEF VAN 48 BEDRIJVEN
uit Kruiningen en Yerseke

Provincie Zeeland
T.a.v. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
Abdij 6 4331 BK Middelburg

Gemeente Reimerswaal
T.a.v. De Gemeenteraad
Oude Plein 1 4416 AK Kruiningen

Waterschap Scheldestromen
T.a.v. Het Dagelijks Bestuur Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg

Kruiningen/Yerseke, 31 mei 2022

Geachte leden van GS, PS, Gemeenteraad, DB,

Wij hebben begrepen dat op 18 mei jl. het uitgewerkte plan (roze-zwart) voor de ontsluiting van Yerseke en bedrijfsterrein Nishoek aan de gemeenteraad van Reimerswaal is gepresenteerd.
Tot onze grote verbazing wordt er voor de Molendijk gekozen voor eenrichtingsverkeer. Het verkeer komend van Yerseke volgt de Molendijk en dit impliceert dat al het inkomend verkeer, dus woon-werkverkeer, toeristisch en ook vrachtverkeer voor de bevoorrading van het dorp alsook de vele bestelwagens van pakketdiensten voor het 7.000 inwoners tellende dorp, via bedrijfsterrein Olzendepolder hun weg moeten vinden. Als bedrijfsleven met een enorme hoeveelheid aan logistieke bewegingen verwachten we daarmee de nodige conflicten, gevaarlijke situaties en congestie, onder andere ook bij het kruispunt of eventueel de aan te leggen rotonde bij Truckstation Steketee.
Wij hebben het vermoeden dat dit een ordinaire bezuinigingsmaatregel betreft en de problemen naar de toekomst worden geschoven. We begrijpen dat de gemeente, de provincie en het waterschap het niet eens kunnen worden over de kosten en aldus gekozen wordt voor een half plan. Dit komt noch het bedrijfsleven noch de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Yerseke ten goede.
Wij pleiten ervoor om te kiezen voor een toekomstbestendige ontsluiting. Van een investering die zal liggen tussen de 65 en 100 miljoen euro, mag toch zeker verwacht worden dat deze efficiënt en veilig wordt. Zonde van al dat belastinggeld!
Verder willen we onze ongerustheid uitspreken over de te verwachten stagnatie, vooral voor de bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in Yerseke en Nishoek.
Er wordt door de provincie voorgespiegeld dat voor de gehele reconstructie, dus afgraven van de Zanddijk en het nieuw opbouwen, de aanleg van een enorme rotonde, aanpassing rotonde Nishoek, aanleg van fietstunnels enzovoorts slechts twee weekenden sprake zal zijn van afsluiting van Yerseke.

Wij zien dat anders en hebben helaas slechte ervaringen met planningen van overheidswerken. Zie de media op dit punt. De verantwoording wordt in de praktijk vervolgens gelegd bij de aannemer, maar die is niet thuis wanneer het gaat om stagnatieschade. Kortom, het bedrijfsleven draait op voor alle kosten en verlies van klanten als gevolg van te late leveringen. U bent er wellicht mee bekend dat een groot deel van de (transport)bedrijven uit Yerseke en Kruiningen afhankelijk zijn van just-in-time delivery (voeding). Er staan forse boetes op te late leveringen bij de distributiecentra van supermarkten en groothandels. Maar ook mogelijk verlies van klanten, werkgelegenheid, imagoschade enz. Ook servicebedrijven met veel uitrukkend onderhoudspersoneel zullen de nodige vertragingen ondervinden, jarenlang. De route via de “toeristische” Havendijk is voor ons geen optie. Alternatieven zijn er niet en helaas zit het Yersekse bedrijfsleven dan jarenlang in de problemen. Voor ons is dat onoverkomelijk. Als bedrijfsleven zien we niets in schadeclaims richting de overheid. We voorkomen dit liever dan dat er schade ontstaat.
Voor wat betreft bedrijventerrein Nishoek, zullen de bedrijven genoodzaakt zijn de route via de Stationsweg en de rotonde Uitkijk te nemen. Ook hier weer de vrees van stremmingen, toename gevaarlijke situaties voor fietsers en geluidoverlast voor de bewoners van Kruiningen. Zie de drukke en gevaarlijke situaties die nog maar een paar weken geleden ontstonden tijdens de aanpassing aan de rotonde bij Nishoek.
Wij zien ons genoodzaakt u in een vroegtijdig stadium te waarschuwen voor de verwachte en reële problemen en pleiten ervoor af te zien van het tracé roze-zwart en te kiezen voor een toekomstbestendige oplossing voor de komende vijftig tot honderd jaar.
Met vriendelijke groet,

De bedrijven van Yerseke en Kruiningen:

1. Kotra Logistics
2. Lamb Weston Meijer
3. AB Texel Group
4. Adri & Zoon
5. W&A Fish
6. Agri Sneltank Kruiningen
7. Burg Machines
8. Veerhoek Koeltechniek
9. Techno West Services
10. G&B Yerseke
11. Murko Seafood
12. TOP Taste Kruiningen
13. Van Langevelde Handelsmaatschappij – Javala
14. Pet Shop Dier en Verblijf Van der Poel
15. Landwinkel de Plantage
16. Desto
17. Meromar Zeeland
18. A.C. Mosselman
19. Krijn Verwijs Yerseke – Premier
20. Van Apex
21. Dirk van der Jagt Handelsonderneming
22. Dingemanse Transport
23. ABS Autoherstel Yerseke
24. Autoservice André
25. Cortech
26. Ocean Perfect Yerseke
27. Yerseke Engine Services
28. De Oesterij
29. Metaalhandel Hoebeke
30. Kaan Handelsonderneming
31. World of Oysters
32. TOP Onions Kruiningen
33. Van den Berge Handelsonderneming
34. Wiskerke Onions
35. Station 28 verhuur & Advies
36. PWR Trading en Extrusion
37. Sinke Groep
38. EK Electronics
39. Famateq
40. Stroosnijder
41. Verboom Onions
42. Sjaak Kosten Pallets
43. Wouw Agro
44. Oostdijk Transport
45. Taste Culinair
46. Scelta Products
47. Koel- en Vrieshuis Reimerswaal
48. Leeuwtrans

=================================================================================

PETITIE AL INGEVULD??
Stand :  MEER DAN 1.000

KLIK HIER

Doe het aub, belangrijk !!
En vraag het ook aan al je vrienden, familie of wie dan ook.

Voordelen Poldertracé:

* Stoplichten bij de Zanddijk verdwijnen – minder sluipverkeer
* Een nieuwe aansluiting op de A58, te beginnen bij rotonde Aldi
* Aansluiting bij Luchtenburg gaat dicht
* Aansluiting A58 bij Zanddijk naar/van Goes gaat dicht
* Geen doorgaand verkeer meer langs Kruiningen !!!!
* Geen vrachtwagens van de Nishoek meer bij de rotonde Uitkijk  !!!!

En onze dorpsgenoten van de Zanddijk en het Kaasgat zijn u zeer dankbaar.

 

Beetje lastig misschien:
Rechtsonder Kruiningen en de rotonde bij de Aldi.
Links boven vanaf Yerseke, rotonde Olzendedijk, viaduct spoorlijn en bij de A58 via rotondes naar Goes, Bergen op Zoom en Kruiningen.
En een nieuwe weg van de Nishoek en Oostdijk naar de nieuwe rotonde bij de nieuwe aansluitingen A58.
Route van dorp naar Nishoek en NS station blijft gewoon hetzelfde.

Vragen en reacties, een mailtje naar info@dorpsraadkruiningen.nl 

OMROEP ZEELAND 09-02-2022

let op  Twee brieven 

1e. brief:

Geachte leden van PS, GS, Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders en Waterschap,

Afgelopen donderdag 25 november zijn 5 bewoners van de Zanddijk bijgepraat over de stand van zaken mbt tracé Roze/Zwart. Door gedeputeerde van der Maas en wethouder Both was in een eerder gesprek op 1 november aan de bewoners toegezegd dat de bewoners inzage zouden krijgen in het aangepaste ontwerp van het tracé. Er waren namelijk veel onduidelijkheden en vragen over sluiproutes, fietsveiligheid etc.

De bijeenkomst bleek anders te verlopen, wij kregen een presentatie. Van de inhoud zijn wij erg geschrokken.
Er blijkt een grote bezuinigingsronde te zijn geweest met diverse kunstgrepen om tracé Roze/Zwart maar binnen het budget te kunnen houden.

Het ergste is dat vooral bezuinigd lijkt te worden op veiligheid!

Wij maken ons dan ook ernstige zorgen om onder meer de volgende punten:

 • Voor de fietsers vanuit Yerseke (vooral schoolgaande kinderen) is het fietspad langs de Olzendelijk richting Krabbendijke geschrapt. Volgens de ambtenaren een resultaat van het overleg met het Waterschap..

 • Kinderen naar Krabbendijke moeten straks samen met al het vrachtverkeer over een kleine gevaarlijke rotonde bij de Wulk, dit is vragen om ernstige ongelukken. Zijn we het ernstige ongeluk met een schoolgaand meisje van een paar jaar geleden weer al vergeten?

 • De fietstunneltjes bij de rotonde “vd Hoest” zijn geschrapt, daar moeten fietsers opeens gelijkvloers met minimaal 6.000 voertuigen per etmaal de rotonde nemen. Dit terwijl tunneltjes op deze rotonde tot voor kort een must waren?!

 • Verder blijken fietsers vanaf de rotonde “vd Hoest” op een dood spoor te komen richting Olzendepolder, over het hoofd gezien..?

 • Als “toegift” werd ons meegedeeld dat er een tunneltje ter hoogte van de Grintweg komt. Dit lost niets op want fietsers komen onderdoor de dijk op een levensgevaarlijke sluiproute vanuit Kruiningen.

 • Daar waar de heer van der Maas aangaf dat de parallelweg onderlangs de Zanddijk (zuidkant) veiliger wordt gemaakt, was de boodschap van de ambtenaren “hier veranderen we niets aan””

 • De gevaarlijke sluiproute door de Capelleweg (met alle fietsers naar het station) blijkt ook niet binnen de scope van het tracé te vallen. Misschien komt er een trekkersluis of een verbodsbordje voor onbevoegden was de boodschap. Een trekkersluis is geen enkele optie, gezien de aanwezige bedrijvigheid!
  Dat moest men wel erkennen.

 • Op de parallelweg aan de noordzijde van de Zanddijk komen straks samen: belangrijke fietsroutes, langzaam verkeersroute/trekkers, bestemmingsvrachtverkeer naar tuincentrum, kippenfarm, bloemenkwekers etc, sluipverkeer vanaf Nishoek naar Yerseke via Grintweg.
  Dit alles op een weg van 5,5 meter breed, terwijl een trekker al 3 meter breed is?!

 • De rotonde bij de Nishoek, waarvan vanaf het eerste moment door de provincie is aangegeven dat  deze te klein is, wordt niet meer aangepakt? Hij blijkt opeens voldoende capaciteit te hebben.
  Tot 2040!?, dat is 10 jaar.

Alles wijst er op dat op alle mogelijke manieren geprobeerd wordt om de kosten binnen te perken te houden. En dat alles door in hoofdzaak te bezuinigen op veiligheid. Is de veiligheid überhaupt al getoetst, en dan door een onafhankelijk en deskundig bureau? Bij andere dossiers die bij u spelen zien wij dikke rapporten, zoals waterpark Veerse Meer en de Deltaweg.

Wat ons helemaal bevreemdde was de website van Omroep Zeeland afgelopen vrijdag:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/131398/Scheiding-landbouw-en-fietsverkeer-prioriteit-bij-aanpak-Deltaweg.

Waarom daar wel en aan de Zanddijk niet?! Is de veiligheid van de burgers van Reimerswaal minder waard?

Ook zijn wij benieuwd naar de bijzondere rol van het Waterschap, wie bepaalt het schrappen van bepaalde onderdelen, het opknippen en buiten project Zanddijk laten vallen?
Is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling? Wordt het project objectief beoordeeld? Wie betaalt straks de kosten als er eenmaal begonnen is en blijkt dat er toch aanzienlijke extra kosten gemaakt moeten worden?
Wordt dit het volgende hoofdpijndossier?

Wij vragen met klem uw aandacht voor dit dossier, wat koste wat kost doorgedrukt lijkt te moeten worden.
Wordt wakker, nu het nog kan!

Met vriendelijke groet,

Bewoners Zanddijk

 

2e brief

AAN

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, en

het Dagelijks Bestuur van het waterschap Scheldestromen.

Kruiningen, 9 november 2021.

Onderwerp: Verbreding Zanddijk

Geacht College/Dagelijks Bestuur,

Tijdens het overleg op 1 november j.l. tussen de bewonersgroep Zanddijk c.s. met de heren van der Maas, gedeputeerde, de heer Weststrate, lid dagelijks bestuur van het waterschap en de heer Both, wethouder, kwam aan de orde het op deltahoogte brengen van de Zanddijk en Molendijk.

Zowel de heer van der Maas als de heer Weststrate deelden toe mee dat dit niet aan de orde is.

Wij verbaasden ons hierover, maar hadden op dat moment niet de juiste kennis paraat. We hebben op dat punt de diverse rapporten en dergelijke er nogmaals op nageslagen.

In de “Eindrapportage verdiepende studie Zanddijk-Molendijk, versie 7 mei 2019 “ komt de volgende passage voor:

“Bijdrage aan klimaatadaptatie en waterveiligheid

Om de tracéalternatieven te vergelijken op de bijdrage aan klimaatadaptatie en waterveiligheid is gebruik gemaakt van de resultaten van de in juni 2018 uitgevoerde klimaattest Reimerswaal, de nieuwste NRW-berekeningen (Normering regionale waterkeringen) voor Reimerswaal en het definitieve eindrapport van de pilot FRAMES Reimerswaal. Uit deze rapporten komt naar voren, dat er bij falen van de primaire waterkering in Reimerswaal grote knelpunten liggen op het vlak van overstromingen en functieverlies/uitval van infrastructuur (A58, elektriciteitsvoorziening, riolering). De regionale waterkeringen Zanddijk en Olzendedijk zijn van belang voor de gewenste compartimentering en vervullen bij een eventuele doorbraak van de Westerscheldedijk een belangrijke rol als evacuatieroute naar de N289 richting Vlakebrug en via Lavendeldijk/Kadijk richting Oostdijk. Uit de NRW-berekeningen blijkt dat zowel de Zanddijk als de Olzendedijk daarvoor niet overal hoog en stabiel genoeg is (oranje bolletjes in afbeelding).

Alternatief Roze-Zwart biedt kansen voor een gecombineerde aanpak met de dijkversterking en – verhoging. De in dat alternatief beoogde weg- en dijkverbreding zal de stabiliteit van de dijk verbeteren. De voorziene rotonde bij de kruising met de Olzendedijk (bij de alternatieven Bruin, Groen en Rood) geeft kansen voor lokale versterking van die dijk. “

Bij de vergelijking  van de alternatieven in diezelfde studie wordt bij de hoofddoelstelling Meekoppelkansen, nadrukkelijk de Bijdrage aan klimaatadaptatie en waterveiligheid genoemd.

Wij vragen ons af wat er sedert die tijd gebeurt is dat de knelpunten Zanddijk en Olzendedijk qua hoogte geen knelpunten zijn.

Wellicht kunt U ons op dat vlak inlichten.

Met vriendelijke groeten,

De Overleggroep.

De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bewonersgroepen Zanddijk en Kaasgat, de Dorpsraad Kruiningen, een groep verontrustte bewoners uit Yerseke onder leiding van de heer M van Overloop, en van de Ondernemersvereniging Reimerswaal.

In afschrift aan:

het College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal,

Provinciale Staten van Zeeland,

de Gemeenteraad van Reimerswaal, en

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldestromen.

 

 

“Meer Nieuws” over de Zanddijk lezen?

Klik op:

https://www.dorpsraadkruiningen.nl/zanddijk-tegen-roze-zwart/ 

En nog veel meer op www.polderstrace.nl 

en op de site van de provincie www.zeeland.nl/zanddijk