De Zanddijk – PETITIE

Published on: 30 november 2021

Filled Under: Home

Views: 597

PETITIE AL INGEVULD??
Stand :   973 !!!

KLIK HIER

Doe het aub, belangrijk !!
En vraag het ook aan al je vrienden, familie of wie dan ook.

Voordelen Poldertracé:

* Stoplichten bij de Zanddijk verdwijnen – minder sluipverkeer
* Een nieuwe aansluiting op de A58, te beginnen bij rotonde Aldi
* Aansluiting bij Luchtenburg gaat dicht
* Aansluiting A58 bij Zanddijk naar/van Goes gaat dicht
* Geen doorgaand verkeer meer langs Kruiningen !!!!
* Geen vrachtwagens van de Nishoek meer bij de rotonde Uitkijk  !!!!

En onze dorpsgenoten van de Zanddijk en het Kaasgat zijn u zeer dankbaar.

 

Beetje lastig misschien:
Rechtsonder Kruiningen en de rotonde bij de Aldi.
Links boven vanaf Yerseke, rotonde Olzendedijk, viaduct spoorlijn en bij de A58 via rotondes naar Goes, Bergen op Zoom en Kruiningen.
En een nieuwe weg van de Nishoek en Oostdijk naar de nieuwe rotonde bij de nieuwe aansluitingen A58.
Route van dorp naar Nishoek en NS station blijft gewoon hetzelfde.

Vragen en reacties, een mailtje naar info@dorpsraadkruiningen.nl 

OMROEP ZEELAND 09-02-2022

let op  Twee brieven 

1e. brief:

Geachte leden van PS, GS, Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders en Waterschap,

Afgelopen donderdag 25 november zijn 5 bewoners van de Zanddijk bijgepraat over de stand van zaken mbt tracé Roze/Zwart. Door gedeputeerde van der Maas en wethouder Both was in een eerder gesprek op 1 november aan de bewoners toegezegd dat de bewoners inzage zouden krijgen in het aangepaste ontwerp van het tracé. Er waren namelijk veel onduidelijkheden en vragen over sluiproutes, fietsveiligheid etc.

De bijeenkomst bleek anders te verlopen, wij kregen een presentatie. Van de inhoud zijn wij erg geschrokken.
Er blijkt een grote bezuinigingsronde te zijn geweest met diverse kunstgrepen om tracé Roze/Zwart maar binnen het budget te kunnen houden.

Het ergste is dat vooral bezuinigd lijkt te worden op veiligheid!

Wij maken ons dan ook ernstige zorgen om onder meer de volgende punten:

 • Voor de fietsers vanuit Yerseke (vooral schoolgaande kinderen) is het fietspad langs de Olzendelijk richting Krabbendijke geschrapt. Volgens de ambtenaren een resultaat van het overleg met het Waterschap..

 • Kinderen naar Krabbendijke moeten straks samen met al het vrachtverkeer over een kleine gevaarlijke rotonde bij de Wulk, dit is vragen om ernstige ongelukken. Zijn we het ernstige ongeluk met een schoolgaand meisje van een paar jaar geleden weer al vergeten?

 • De fietstunneltjes bij de rotonde “vd Hoest” zijn geschrapt, daar moeten fietsers opeens gelijkvloers met minimaal 6.000 voertuigen per etmaal de rotonde nemen. Dit terwijl tunneltjes op deze rotonde tot voor kort een must waren?!

 • Verder blijken fietsers vanaf de rotonde “vd Hoest” op een dood spoor te komen richting Olzendepolder, over het hoofd gezien..?

 • Als “toegift” werd ons meegedeeld dat er een tunneltje ter hoogte van de Grintweg komt. Dit lost niets op want fietsers komen onderdoor de dijk op een levensgevaarlijke sluiproute vanuit Kruiningen.

 • Daar waar de heer van der Maas aangaf dat de parallelweg onderlangs de Zanddijk (zuidkant) veiliger wordt gemaakt, was de boodschap van de ambtenaren “hier veranderen we niets aan””

 • De gevaarlijke sluiproute door de Capelleweg (met alle fietsers naar het station) blijkt ook niet binnen de scope van het tracé te vallen. Misschien komt er een trekkersluis of een verbodsbordje voor onbevoegden was de boodschap. Een trekkersluis is geen enkele optie, gezien de aanwezige bedrijvigheid!
  Dat moest men wel erkennen.

 • Op de parallelweg aan de noordzijde van de Zanddijk komen straks samen: belangrijke fietsroutes, langzaam verkeersroute/trekkers, bestemmingsvrachtverkeer naar tuincentrum, kippenfarm, bloemenkwekers etc, sluipverkeer vanaf Nishoek naar Yerseke via Grintweg.
  Dit alles op een weg van 5,5 meter breed, terwijl een trekker al 3 meter breed is?!

 • De rotonde bij de Nishoek, waarvan vanaf het eerste moment door de provincie is aangegeven dat  deze te klein is, wordt niet meer aangepakt? Hij blijkt opeens voldoende capaciteit te hebben.
  Tot 2040!?, dat is 10 jaar.

Alles wijst er op dat op alle mogelijke manieren geprobeerd wordt om de kosten binnen te perken te houden. En dat alles door in hoofdzaak te bezuinigen op veiligheid. Is de veiligheid überhaupt al getoetst, en dan door een onafhankelijk en deskundig bureau? Bij andere dossiers die bij u spelen zien wij dikke rapporten, zoals waterpark Veerse Meer en de Deltaweg.

Wat ons helemaal bevreemdde was de website van Omroep Zeeland afgelopen vrijdag:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/131398/Scheiding-landbouw-en-fietsverkeer-prioriteit-bij-aanpak-Deltaweg.

Waarom daar wel en aan de Zanddijk niet?! Is de veiligheid van de burgers van Reimerswaal minder waard?

Ook zijn wij benieuwd naar de bijzondere rol van het Waterschap, wie bepaalt het schrappen van bepaalde onderdelen, het opknippen en buiten project Zanddijk laten vallen?
Is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling? Wordt het project objectief beoordeeld? Wie betaalt straks de kosten als er eenmaal begonnen is en blijkt dat er toch aanzienlijke extra kosten gemaakt moeten worden?
Wordt dit het volgende hoofdpijndossier?

Wij vragen met klem uw aandacht voor dit dossier, wat koste wat kost doorgedrukt lijkt te moeten worden.
Wordt wakker, nu het nog kan!

Met vriendelijke groet,

Bewoners Zanddijk

 

2e brief

AAN

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, en

het Dagelijks Bestuur van het waterschap Scheldestromen.

Kruiningen, 9 november 2021.

Onderwerp: Verbreding Zanddijk

Geacht College/Dagelijks Bestuur,

Tijdens het overleg op 1 november j.l. tussen de bewonersgroep Zanddijk c.s. met de heren van der Maas, gedeputeerde, de heer Weststrate, lid dagelijks bestuur van het waterschap en de heer Both, wethouder, kwam aan de orde het op deltahoogte brengen van de Zanddijk en Molendijk.

Zowel de heer van der Maas als de heer Weststrate deelden toe mee dat dit niet aan de orde is.

Wij verbaasden ons hierover, maar hadden op dat moment niet de juiste kennis paraat. We hebben op dat punt de diverse rapporten en dergelijke er nogmaals op nageslagen.

In de “Eindrapportage verdiepende studie Zanddijk-Molendijk, versie 7 mei 2019 “ komt de volgende passage voor:

“Bijdrage aan klimaatadaptatie en waterveiligheid

Om de tracéalternatieven te vergelijken op de bijdrage aan klimaatadaptatie en waterveiligheid is gebruik gemaakt van de resultaten van de in juni 2018 uitgevoerde klimaattest Reimerswaal, de nieuwste NRW-berekeningen (Normering regionale waterkeringen) voor Reimerswaal en het definitieve eindrapport van de pilot FRAMES Reimerswaal. Uit deze rapporten komt naar voren, dat er bij falen van de primaire waterkering in Reimerswaal grote knelpunten liggen op het vlak van overstromingen en functieverlies/uitval van infrastructuur (A58, elektriciteitsvoorziening, riolering). De regionale waterkeringen Zanddijk en Olzendedijk zijn van belang voor de gewenste compartimentering en vervullen bij een eventuele doorbraak van de Westerscheldedijk een belangrijke rol als evacuatieroute naar de N289 richting Vlakebrug en via Lavendeldijk/Kadijk richting Oostdijk. Uit de NRW-berekeningen blijkt dat zowel de Zanddijk als de Olzendedijk daarvoor niet overal hoog en stabiel genoeg is (oranje bolletjes in afbeelding).

Alternatief Roze-Zwart biedt kansen voor een gecombineerde aanpak met de dijkversterking en – verhoging. De in dat alternatief beoogde weg- en dijkverbreding zal de stabiliteit van de dijk verbeteren. De voorziene rotonde bij de kruising met de Olzendedijk (bij de alternatieven Bruin, Groen en Rood) geeft kansen voor lokale versterking van die dijk. “

Bij de vergelijking  van de alternatieven in diezelfde studie wordt bij de hoofddoelstelling Meekoppelkansen, nadrukkelijk de Bijdrage aan klimaatadaptatie en waterveiligheid genoemd.

Wij vragen ons af wat er sedert die tijd gebeurt is dat de knelpunten Zanddijk en Olzendedijk qua hoogte geen knelpunten zijn.

Wellicht kunt U ons op dat vlak inlichten.

Met vriendelijke groeten,

De Overleggroep.

De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bewonersgroepen Zanddijk en Kaasgat, de Dorpsraad Kruiningen, een groep verontrustte bewoners uit Yerseke onder leiding van de heer M van Overloop, en van de Ondernemersvereniging Reimerswaal.

In afschrift aan:

het College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal,

Provinciale Staten van Zeeland,

de Gemeenteraad van Reimerswaal, en

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldestromen.

 

 

“Meer Nieuws” over de Zanddijk lezen?

Klik op:

https://www.dorpsraadkruiningen.nl/zanddijk-tegen-roze-zwart/ 

En nog veel meer op www.polderstrace.nl 

en op de site van de provincie www.zeeland.nl/zanddijk