NIEUWS ZANDDIJK – klik op de tekening

Published on: 1 juli 2020

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 1935

LAATSTE NIEUWS en linken:

Stel de beslissing uit
en nog eentje; uitstel  

PZC Overleggroep kritisch op de Provincie

De tekst van de Inspraak commissie Economie – schuif naar onder
En de tekst van de groep Zanddijk – schuif naar onder

EN DE BEELDEN in kleur VAN DE VERGADERING

En het verhaal over de PZC over de hoorzitting
Statencommissie Economie houdt hoorzitting op 3 juli
De agenda met bijlagen
VVD-Reimerswaal switcht naar ROOD
Reimerswaalse raadsfractie ChristenUnie was en blijft voor ROOD
Hollandonion association schrijft een brief aan Provinciale Staten

Berichtje in de PZC over de Uiensector

 

Bij brief van 15 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal formeel aan Gedeputeerde Staten laten weten een voorkeur te hebben voor het tracé Roze-zwart.

Citaat uit het persbericht van de provincie van 11 juni 2020:
“Naar aanleiding van de inspraakreacties uit de regio, het financiële standpunt van de Rijksoverheid en het bestuurlijke standpunt van de gemeente Reimerswaal hebben Gedeputeerde Staten besloten tracé Roze-zwart aan te wijzen als het nader uit te werken tracé.”

MET DANK AAN REIMERSWAAL DUS

“Besloten” door de gemeenteraad in “de discussie op 13 januari 2020”. Niet tijdens een OPENBARE raadsvergadering.
“het informele standpunt van de raad moet nog defiinitief bevestigd worden”
Van de achterkamertjes dus naar een nog te houden officiële openbare raadsvergadering.
Een rituele dans wordt dat dan !? Natuurlijk niet, dan mogen alle belanghebbenden nog  “inspreken” voor Jan ……… .

In volgorde te lezen:

* De tekst van de Inspraak commissie Economie
* Een verzoek van de Overleggroep aan de Staten van Zeeland – middels advertentie in de PZC van 18 juni 2020
* De brief van de bewoners Zanddijk e.o.
* Een brief van de Ondernemersvereniging Reimerswaal
* De brief van 15 mei van de gemeente aan de provincie, voorkeur roze-zwart
* Het besluit van Gedeputeerde Staten van 11 juni 2020  – Roze-Zwart
* Artikelen uit de PZC en De Bode
* Een Blog van een Reimerswaler

kijk ook op www.poldertrace.nl  

 

De tekst van de Inspraak commissie Economie

INSPRAAK DORPSRAAD KRUININGEN COMMISSIE ECONOMIE STATEN VAN ZEELAND
3 JULI 2020

 

Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke

Dames en Heren, leden van de commissie Economie

Hartelijk dank voor de gelegenheid het woord te mogen voeren.
U voert de correcte volgorde; horen, overwegen en beslissen.

Ik wil beginnen met een citaat uit het Statenvoorstel.
Het citaat luidt als volgt:

De gemeente Reimerswaal is een belangrijke partner mede vanwege het feit dat ze als lokale overheid dicht bij de burgers en bedrijven staan en weten wat er leeft. Wij nemen daarom hun reactie zeer serieus.

Met name de zinsnede “dicht bij de burgers en bedrijven staan en weten wat er leeft” zou idealiter zo moeten zijn, maar is het helaas niet.  Het spijt mij dit te moeten constateren en ik wil dat met enkele voorbeelden aantonen.

 • De door de provincie “uit de omgeving” ingestelde en breed samengestelde Klankbordgroep kwam unaniem tot de conclusie dat tracé Rood het beste zou zijn.
 • Ook de gemeenteraad sprak aanvankelijk haar voorkeur uit voor het Rode tracé, op initiatief van de SGP-fractie.
  Deze voorkeur werd tijdens een besloten discussie op 13 januari 2020 omgezet in een voorkeur voor roze-zwart. De gemeenteraad moet dit informele standpunt nog bevestigen in een alsnog te houden openbare raadsvergadering, kan dus nog veranderen.GS gaan er kennelijk nu al vanuit dat Reimerswaal meegaat in Roze-zwart. In de brief aan de Staten wordt gesproken over “de formele reactie van B&W”.  Toch een nuance verschil.
 • Inmiddels zijn drie raadsfracties het niet – niet meer – eens met dit informele standpunt en kiezen voor tracé Rood.
  Wellicht volgen er meer fracties.
 • De Dorpsraden Yerseke en Kruiningen en nog een aantal enthousiaste burgers hingen inmiddels de bekende spandoeken op met de tekst “het oostelijk tracé wordt de nieuwe entree”.
 • De Ledenvergadering van de vereniging Dorpsraad Kruiningen sprak zich op 19 december 2019 in overgrote meerderheid uit voor tracé Rood.
 • Bij brief van 9 december 2019 dringt een flink aantal Reimerswaalse bedrijven aan op een tracé Groen/Rood.
 • De Ondernemersvereniging Reimerswaal – rond de 100 leden -, initiatiefnemer van een uitgebreid onderzoek, maakt zich sterk voor tracé Rood.
 • En de Staten hebben inmiddels ook een brief ontvangen van de landelijke behartiger van de uiensector en jawel, een voorkeur voor het Rode tracé.

Uit deze opsomming blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor roze-zwart zeer beperkt is. Zeker voor de inwoners rond en aan de Zanddijk, inclusief die van het Kaasgat. Overigens zijn dit ook leden van de Dorpsraad Kruiningen. Ook zij zijn voor tracé Rood.

De enige reden om te kiezen voor roze-zwart is het geld.

En daar heeft de Dorpsraad Kruiningen weinig verstand van. Vele deskundigen wel. En ja helaas, die deskundigheid geeft nogal vele miljoenen verschil in de uitkomsten.
Wij laten de reacties graag aan hen over. En aan de Staten.
Er zijn wel hele creatieve oplossingen hebben wij begrepen.

Eén ding toch nog over het geld:

Op pagina twee wordt roze/zwart geraamd op € 58,1 miljoen.
Het traject is vanaf de rotonde Nishoek.

Eerder werden de kosten voor de ombouw tot turbo-rotonde geraamd op € 10 miljoen, met een bijdrage van € 5 miljoen van het Rijk daarin.

Bij de financiële vertaling op pagina 5 wordt met die € 10 miljoen voor de rotonde geen rekening gehouden, maar wel met die € 5 miljoen bijdrage van het Rijk daarin.

Maar wellicht kan het College daar enige duidelijkheid in verschaffen.

Wat de Dorpsraad wel heel zeker weet is dat de keuze roze-zwart geen enkele oplossing biedt voor enkele problemen bij het dorp Kruiningen, zoals:

 • Het drukke verkeer op de N289 langs Kruiningen en met name op de ovonde bij de ingang van het dorp. Reimerswaal kent slechts twee volledige aansluitingen op de A58.
 • Het vele vrachtverkeer op deze ovonde van en naar het bedrijventerrrein Nishoek/Weihoek. Zal in de toekomst zeker toenemen.
  De ovonde bevindt zich op 10 meter van een appartementencomplex. De bewoners ervaren overlast.
  Het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein kiest veel voor de route via de ovonde en vervolgens de aansluitingen op de A58 bij Luchtenburg. En niet de route via rotonde Nishoek.
 • De gevaarlijke fietsroute Kruiningen-Goes langs de noordzijde van de N289, twee aansluitingen op de A58 oversteken en de meest gevaarlijke oversteek op de rotonde Nishoek. Een tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde is de enige juiste oplossing, zoals het fietspad Luchtenburg-Kruiningen.Deze problemen lossen zich vanzelf op bij een keuze voor tracé Rood.

Bij toch een keuze roze-zwart dienen deze problemen gelijktijdig daarmee aangepakt te worden en de kosten daarin meegenomen te worden.

Dringend verzoek aan de Zeeuwse Staten om voor tracé Rood te kiezen.

Dank u.

========================================================================================

 En de inspraak op 3 juli Statencommissie van de Zanddijk

BEWONERSGROEP ZANDDIJK E.O. MET STEUN  VAN

BEWONERS KAASGAT, GRINTWEG EN VERDER.

INSPRAAK/TOELICHTING VOOR COMMISSIE ECONOMIE STATEN VAN ZEELAND OP 3 JULI TE MDDELBURG

 

GEACHTE DAMES EN HEREN,

U DREIGT ONS, DE BEWONERS AAN DE ZANDDIJK,  TE VEROORDELEN TOT EEN ONNODIG LEVENSLANG !

EN OOK MET LEVENSLANGE ELLENDE VOOR ALLE INWONERS VAN YERSEKE, KRUININGEN,  OMGEVING EN VERDER.

ALS DE PROVINCIE ZICH NIETS AANTREKT VAN EEN GEBREK AAN DRAAGVLAK EN HAAR PLANNEN DOOR ZET DAN:

 • WORDEN MINSTENS 5 WONINGEN BRUUT MAAR ONNODIG GESLOOPT. HET LEVEN VAN DE BEWONERS WORDT DAARMEE OP EEN ZEER TRIESTE WIJZE OVERHOOP GEGOOID.
 • VOOR ALLE BEWONERS UIT DE DIRECTE OMGEVING ONTSTAAT AL TIJDENS DE BOUW EEN JARENLANGE AANSLAG OP HUN LEEFOMGEVING.
 • DE BEWONERS MOETEN LATER NOG LEVENSLANG WONEN AAN EEN STEEDS DRUKKER WORDENDE WEG MET VEEL LAWAAI, UITLAATGASSEN, FIJNSTOF EN BLIJVEND RISICO DAT EEN VRACHTWAGEN DE DIJK AF RIJDT…
 • OOK MOETEN ZIJ VOOR ALTIJD OMRIJDEN. VAAK NAAR DE DRUKKE ROTONDE BIJ DE A58 DIE JE JUIST ZOU WILLEN ONTLASTEN I.P.V. BELASTEN…
 • DIT GELDT OOK VOOR AL HET VERKEER UIT YERSEKE E.O. DAT NIET VERDER MOET DAN HET STATION OF DE BEDRIJVEN DAAR. DAT VERKEER KAN NIET MEER AFSLAAN BIJ HET SPOOR MAAR MOET OOK NAAR DE DRUKKE ROTONDE. VERVOLGENS MOETEN ZE DE ROTONDE MEER DAN ¾ ROND

EN WEER TERUG…. WIE VERZINT DIT ?

 • VOORNOEMDE PUNTEN GAAN BOVENDIEN ZORGEN VOOR GEVAARLIJK SLUIPVERKEER OP SMALLE FIETS- EN POLDERROUTES. ZEKER OOK RICHTING OLAZ
 • BROMFIETSERS EN FIETSERS HEBBEN NU, NA DE RECENTE VERBETERINGEN … , EEN VEILIGE ROUTE NAAR STATION EN VERDER. DIT GAAT HELEMAAL VERLOREN TEN GUNSTE VAN EEN SLECHTE, SMALLE EN GEVAARLIJKE OMRIJ-ROUTE VANUIT YERSEKE
 • DE ZANDDIJK EEN 80 KM. WEG ? TOTAAL NIET REALISTISCH ! OOK DOOR HET GROTE AANDEEL VRACHTVERKEER ZULLEN DE WETTELIJKE NORMEN VOOR GELUIDSBELASTING, FIJNSTOF Enz. NIET GEHAALD KUNNEN WORDEN ! OOK NIET MET ZO’N LELIJK GELUIDSCHERM !
 • NOG EEN BELANGRIJK PUNT WAAR AAN VOORBIJ GEGAAN WORDT IS DAT YERSEKE DRINGEND EEN GOEDE 2E ONTSLUITINGSWEG KRIJGT, ZODAT HET NIET OP SLOT ZIT BIJ CALAMITEITEN

KORTOM OM YERSEKE, KRUININGEN E.O. ALSMEDE DE 10.000 GEBRUIKERS, PER DAG ! , TE BEHOEDEN VOOR LEVENSLANGE ELLENDE GEEN AUTOWEG OVER ONZE DIJK ! WIJ VRAGEN BEGRIP EN STEUN EN HEBBEN OOK EEN OPLOSSING, HET OOSTELIJK TRACEE.

EN DIE IS TROUWENS WEL TOEKOMSTBESTENDIG…

NAMENS BEWONERSGROEP ZANDDIJK EN VERDER

WIL MEIJER

W.MEIJER31@KPNPLANET.NL

==========================================================================================

 

 

 

 

Een verzoek aan de Staten van Zeeland – middels advertentie in de PZC van 18 juni 2020

(Advertentie)
HELP ons op de goede weg

Geachte Statenleden,

Tien jaar lang al dromen we van een robuuste en veilige
gebiedsontsluitingsweg voor Kruiningen-Yerseke en omgeving.
Met een duurzame en veilige aansluiting op de
A58. Met een hart voor de wensen van onze burgers. Met
respect voor de architectuur van ons landschap, de liefde
van haar maker en het rentmeesterschap van haar hoeders.
Met oog voor de belangen en uitbreidingsmogelijkheden
van onze ondernemers. Met de visie generaties na
ons zo lang mogelijk weg te houden van veiligheidsrisico’s
en uitgestelde tegenvallers.
De laatste weken slapen we slecht. We schieten wakker
met gevoelens van onzekerheid, rusteloosheid en vrees.
We zijn bang. Het angstzweet staat op onze rug. We zijn
namelijk in de fase gekomen dat u een beslissing moet
gaan nemen over het favoriete poldertracé uit onze dromen.
Maar we hebben heel sterk de indruk dat u andere
wegen in gaat slaan. Dat u een beslissing gaat nemen
waar we later spijt van gaan krijgen. Dat onze burgers
offers moeten brengen. Dat hun wensen onvoldoende
worden gehoord, dat er onvoldoende naar de belangen
van onze ondernemers wordt gekeken. Dat zelfs onze
veiligheid en die van onze kinderen bijna achteloos op
het offerblok van opportunisme en speculatie worden
gelegd.
Gedeputeerde Staten willen namelijk niet langer kiezen
voor de meest voor de hand liggende, meest duurzame,
meest veilige oplossing zoals gebruikelijk in Zeeland.
De richting van het breed gedragen poldertracé zijn ze
lange tijd ook uitgegaan. Ook de gemeenteraad van Reimerswaal
sprak zich hier aanvankelijk voor uit. Gedeputeerde
Staten kiezen nu voor een andere weg: tracé
Zanddijk-Molendijk. Een route die minder veilig en aanzienlijk
minder duurzaam is. Een weg die minder vreugde
oplevert en geen toekomst en perspectief biedt. Een weg
die ons niet verbindt of vooruit helpt maar geasfalteerd
wordt op verdeeldheid. Die vredelievende burgers tegen
elkaar opzet en waarvoor bewoners hun huizen moeten
verlaten. Een weg die niemand wil. En dat vooral omdat
deze weg volgens Gedeputeerde Staten de goedkoopste
oplossing is.
We vragen u daarom ons te helpen terug op de goede
weg te komen. Hoe kunt u dat doen? Door de tijd te
nemen u goed te verdiepen in dit dossier, door niet alleen
te kijken naar het geld maar een bredere afweging
te maken, door uiteindelijk misschien wel de weg van de
meeste weerstand te kiezen. Maar in ieder geval door
interesse te tonen en met ons vragen te stellen.
Waarom willen we in Zeeland afwijken van de weg die we al
decennia lang volgen? Waar we overal de voorbeelden van
zien. Vanaf de rondweg in Zaamslag tot en met de Sloeweg
en de Tractaatweg, alsmede het recent in gebruik genomen
knooppunt Drie Klauwen. Bijna elk dorp in Zeeuws-Vlaanderen
heeft een rondweg. Bij alle voorbeelden waren zeker
goedkopere opties voorhanden, maar u ging altijd voor de
beste en de meest toekomstbestendige oplossing. Waarom
nu dan niet?
Waarom de keuze voor een tracé waarmee Kruiningen-Yerseke
alleen op korte termijn geholpen lijkt te zijn? Terwijl u
met een investering die circa vijftien procent hoger ligt een
toekomstbestendige gebiedsontsluitingsweg kan realiseren
die voor iedereen goed is.
U kunt helpen door grote waarde te hechten aan de opvattingen
van Wim van de Linde, deskundige op het gebied van
grote en complexe infrastructurele werken. Wij hebben zijn
mening gevraagd over de verschillende tracés en de kostenramingen.
Van de Linde is niet zomaar iemand. Hij heeft
het Rijk geadviseerd omtrent de Zuidas bij Amsterdam. Zelf
heeft u eerder zijn kennis gebruikt bij o.a. de Westerscheldetunnel,
de Sluiskiltunnel, de Sloeweg en de Tractaatweg.
De Sluiskiltunnel viel mede onder zijn hoede maar liefst
25 miljoen euro goedkoper uit dan aanvankelijk berekend.
De coronacrisis laat zien hoe zwaar onze regering leunt op
deskundig advies van buitenaf. Waarom u dan ook niet?
Wim adviseert het poldertracé en denkt dat die keus goedkoper
zal uitpakken dan eerdere berekeningen. Waarom
zouden we ons niet opnieuw aan hem vasthouden?
We richten ons tot u omdat we geloven in een democratische
samenleving waar politici besluiten nemen op basis
van logische argumenten en een visie waarvan de horizon
verder ligt dan de avondzon van vandaag. We hebben u
gekozen in het volste vertrouwen dat u het talent bezit
om goede afwegingen te maken en oog te hebben voor
de betrokkenheid en belangen van de burgers die u dient.
Burgerparticipatie is niet bedoeld als exclusief podium voor
ronkende burgers met een grote mond. Ze is vooral bedoeld
om de stem van burgers die zich gehoord willen voelen niet
te laten verstikken in coalitieafspraken of complexe rapporten.
HELP ons en onze burgers op weg naar de goede weg.

De overleggroep ontsluiting Kruiningen-Yerseke e.o.

Uitgebreide informatie: www.poldertrace.nl
Omroep Zeeland interview Wim van de Linde:
https://ozld.nl/omGw
Contact: info@poldertrace.nl of 06-53750133

Reactie in de PZC

==========================================================================================

En bewoners van de Zanddijk schreven een brief op poten:

Provincie Zeeland
Het College van Gedeputeerde Staten / Provinciale Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Per mail verzonden
Kruiningen/Yerseke, 28 mei 2020

Onderwerp: NOODKREET BEWONERS ZANDDIJK KRUININGEN/YERSEKE

Geachte dames en heren, volksvertegenwoordigers, leden van het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten,

Uit de PZC van 20 mei  moesten de aanwonenden van de Zanddijk e.o. vernemen dat u een zeer onverwachte ommezwaai maakt en samen met de gemeente Reimerswaal kiest voor verbreding van de Zanddijk in plaats van aanleg van een evenmin ongewenst tracé door het Kaasgat.
Aan de Zanddijk wonen wij met 13 gezinnen. We leven al jaren in onzekerheid en moeten nu uit de krant vernemen dat er een “snelweg” over onze woning of door de voortuin komt.
U stelt, net als de gemeente Reimerswaal, dat de impact op de omgeving gering is, waar is deze stelling op gebaseerd? Met ons is nooit inhoudelijk gesproken en al zeker niet over deze variant want die werd nota bene door uzelf (dhr. v/d Maas) afgewezen!
Tot gisteren (27 mei); nu staat er opeens een zogenaamde “omgevingsmanager” bij verschillenden van ons op de stoep. Onaangekondigd! Of hij het gekozen tracé kort toe mag lichten en een afspraak kan inplannen. Op zijn minst opmerkelijk in deze tijd van Corona; iedereen werkt thuis en op afstand en u stuurt uw mensen, onaangekondigd, langs de deur. Dit verzin je toch niet?
De aanleg van een weg over iemands eigendom is een zeer ingrijpende, zwaar emotioneel geladen gebeurtenis en dat moet er nu even snel tussendoor gefietst worden? Wij hebben er geen woorden voor.
Er bekruipt ons maar één gevoel en dat is: “we zullen het er in deze bijzondere tijd eens even snel doorheen drukken”.
Nergens in Nederland, sterker nog in de wereld, wordenop dit moment beslissingen genomen en hier moet er opeens,
terwijl dit dossier al 10 jaar loopt, een besluit genomen worden. En dan ook nog eens de variant mét de meeste impact op de omgeving!
In de krant lezen wij dat de variant roze/zwart als voordeel heeft dat de impact op de natuur beperkter is dan de andere varianten, hoe ziet u dat in het licht van een weg aanleggen in een beschermd natuurgebied (Yerseke Moer) en bijvoorbeeld de
stikstofproblematiek? Is dat allemaal objectief onderzocht? De berichten die wij eerder van uw medewerkers ontvingen, geven juist aan dat dit een van de grootste bezwaren is van deze variant.
Hoe zit het verder met de uitstoot van o.a. fijnstof en geluidsbelasting?
En is er nagedacht over de veiligheid van fietsers van bijvoorbeeld Yerseke richting het station met al haar omliggende bedrijvigheid? Deze variant biedt daarin, evenmin als Bruin, een veilige oplossing. Sterker nog: het wordt alleen maar gevaarlijker in de omgeving.
Volgens de laatste begrotingen van de gemeente Reimerswaal (begin dit jaar) bedragen de kosten voor variant roze/zwart inclusief Molendijk 65 miljoen euro. Is daarbij ook rekening gehouden met de verwerving van woningen en kosten van jarenlange procedures?
Dit terwijl de kosten van een tracé met wél een breed draagvlak op 67 tot 73 miljoen euro worden geraamd; een te verwaarlozen verschil! De aanleg van een weg van deze omvang doe je voor minstens 100 jaar. En nu gaat u dergelijke concessies doen voor een marginaal verschil. Kunt u ons dit uitleggen? Wij begrijpen het niet.
Of zijn er soms andere zaken die spelen en invloed hebben op deze uitermate kortzichtige beslissing?
Bijvoorbeeld de aanleg van 22 ha. nieuw bedrijfsterrein in de Olzendepolder door de gemeente Reimerswaal. De gemeente heeft 10 jaar geleden verzuimd een deugdelijke (tweede) ontsluiting in haar plannen mee te nemen en komt er nu zelf achter dat er dringend wat moet gebeuren.
En nu heeft de gemeente ineens haast en kiest voor de variant die naar hun zeggen gefaseerd kan worden uitgevoerd. Wij zien de bui al
hangen. Deel zwart (vanaf het bedrijfsterrein tot aan de dijk) wordt aangelegd, de gemeente is van haar probleem af en daar blijft het dan bij. Met alle nadelige gevolgen van de bestaande en steeds drukker wordende dijk van dien.
Wij doen een dringend beroep op uw gezonde verstand. Maak een keuze die wel maatschappelijk draagvlak heeft, en wel rekening houdt met de belangen van de gezinnen die uit hun huis gejaagd worden én vooral die toekomstbestendig is en kies niet voor de korte termijn.
Kies voor een Oostelijk poldertracé, de weg met de minste weerstand en het meeste toekomstperspectief. En voor wat betreft de middelen:
heb eens een goed gesprek met de heer Wientjes.
Eén ding is zeker. Wij gaan alles maar dan ook alles in het werk stellen om deze
(voorgenomen) beslissing te keren. U hoort van ons!
Met vriendelijke groet,
De bewoners van de Zanddijk e.o.

———————————————————————————————————————————

EN OOK DE OVR – de Ondernemers Vereniging Reimerswaal schreef ook een brief:

AAN

Het College van Gedeputeerde Staten / Provinciale Staten
van de provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Kruiningen, 28 mei 2020

Onderwerp: besluitvorming Zanddijk

Geacht College,

Via de PZC moesten wij vernemen dat de besluitvorming omtrent de ontsluiting van Yerseke wederom een onverwachte wending krijgt.
Zoals het er nu naar uitziet kiest U samen met de gemeente Reimerswaal voor de verbreding van de Zanddijk, het zogenaamde
Roze/Zwart tracé. Hiervan gaf u eerder aan dat dit geen serieuze optie is en dat een keuze gemaakt moest worden tussen Groen of Bruin.

U bent inmiddels volledig op de hoogte van de standpunten van de OVR en daaruit moge U blijken dat variant Roze/Zwart evenmin een oplossing is als variant Bruin.
Dezelfde bezwaren die we hebben tegen Bruin gelden ook voor Roze/Zwart, in ieder geval voor het gedeelte vanaf het spoor richting de A58.

Dat Bruin niet langer meer een optie is vinden wij uitstekend en terecht.

Het verbreden van de Zanddijk zorgt voor een enorme impact op het woongebied rondom de Zanddijk en daarmee worden vele gezinnen gedupeerd. Daarnaast biedt dit tracé vrijwel geen enkele oplossing voor de verkeersproblematiek rondom de bedrijfsterreinen. Alleen, zo lijkt het dan, een kortstondige oplossing voor de tweede ontsluiting van bedrijventerrein Olzendepolder.

In het verleden (2009) hebben wij er bij de gemeente al op aangedrongen om een tweede ontsluiting te realiseren van dat bedrijventerrein. Maar de keuze die nu wordt gemaakt is een dure en niet doelmatige oplossing.

Wij hebben onze adviseur de heer F.W.J. van de Linde gevraagd een korte eerste analyse te geven ten aanzien van de gevolgen voor een variant Roze/Zwart. Dit aan de hand van een presentatie van het College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal, ten behoeve van een informele besloten voorlichting aan de Gemeenteraad.
Deze presentatie en analyse treft U bijgaand aan. (Bijlage I en II) 

De vraag rijst waarom er nu wordt gekozen voor Roze/Zwart, waar die variant eerst terzijde werd geschoven.
Het doel is een veilige en toekomstbestendige weg als oplossing voor het huidige tracé, zoals in het verleden werd gesteld.
Al eerder hebben wij gesteld dat dat doel absoluut niet werd gehaald door de variant  Bruin. Dezelfde argumenten tegen die oplossing gelden ook voor de nu gekozen oplossing.
Nog los daarvan moet men zich realiseren dat het verbreden en aanpassen van de Zanddijk een ingrijpende klus is die zal moeten worden uitgevoerd zonder daarbij het frequente (vracht)auto- en fietsverkeer te hinderen, een niet te onderschatten uitdaging, zowel op het gebied van verkeersveiligheid en hinder voor de omgeving.

De belangrijkste punten die er voor pleiten om niet voor deze variant te kiezen:
• het is een dure oplossing die qua prijsniveau zeer dicht in de buurt komt van Groen en Rood;
• landschappelijk is er wel degelijk sprake van grote impact, denk aan de Yerseke Moer (fijnstof en stikstof). Dit zal de huidige bedrijfsmatige activiteiten en zeker de toekomstige, ernstig bedreigen;
• van alle vier de varianten heeft deze variant het minste draagvlak;
• de aankoop/sloop woningen gaat ten koste van maatschappelijk draagvlak;
• weinig toekomstbestendig; dat moet men dan ook niet willen!;
• de aanleg is te faseren, maar alleen voor wat betreft de tweede ontsluiting van de Olzendepolder. Naast het feit dat fasering ongewenst is moet men zich hierbij bedenken dat faseren aanzienlijk duurder is en derhalve zit er in de realisatietijd nagenoeg geen winst;
• Rose/Zwart biedt, in tegenstelling tot tracé Rood, geen enkele oplossing voor de bij U bekende verkeersproblematiek op de N289 bij Kruiningen.

Dat de aanleg grotendeels te realiseren is zonder hinder voor doorgaand verkeer is een faliekante misvatting, immers men werkt aan het bestaande tracé dat dagelijks intensieve verkeersstromen te verwerken heeft. Vergeleken met de andere tracés Groen en Rood is de hinder bij Roze-Zwart vele malen groter.

De vraag rijst hoe men omgaat met calamiteiten, zowel gedurende de realisatie als daarna. Bij een calamiteit zit Yerseke op slot. De route via Vlake is daartoe volstrekt ontoereikend, zeker voor het vrachtverkeer.
De vraag rijst of bij de ‘uitgebreide inhoudelijke beoordeling’ door de gemeente Reimerswaal alle aspecten in voldoende mate aan de orde gekomen zijn? In ieder geval ligt er nu een duidelijk standpunt, wat evenwel niet de beste en zeker niet de meest toekomstbestendige oplossing is. Een gemiste kans.

Het zal U duidelijk zijn dat wij ons absoluut niet kunnen vinden in de door de gemeente voorgedragen oplossing.
Wij geven U in overweging toch te kiezen voor een oostelijk poldertracé, zeker gelet op het verschil in kosten. Door de gemeente is Roze/Zwart geraamd op € 64,8 miljoen inclusief de reconstructie van de rotonde bij de Nishoek.
Groen en Rood wordt geraamd op € 70,– miljoen. Dat minimale verschil moet te overbruggen zijn, en al zeker gezien de duur waarvoor deze weg wordt aangelegd.

Waar een wil is, is een (nieuwe) weg.

Met vriendelijke groeten,
Ton Verbree,
Namens
De Ondernemersvereniging Reimerswaal
De bewonersgroep het Kaasgat
De Dorpsraad Kruiningen

—————————————————————————————————————————————————-

De brief van de van de gemeente Reimerswaal aan de Provincie

College van Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Onderwerp: ontsluiting Yerseke, standpunt gemeente Reimerswaal

Kruiningen, 15 mei 2020

Geachte mevrouw, heer,

Vanaf 2009 wordt door uw college van gedeputeerde staten onderzoek gedaan naar een betere,
verkeersveiligere ontsluiting van Yerseke. Afwegingen, overwegingen en keuzes worden door u
zoveel als mogelijk in gezamenlijkheid met de gemeente Reimerswaal genomen. Wij zijn u
daarvoor zeer erkentelijk.
Uiteindelijk zijn er voor het betreffende tracé Zanddijk-Molendijk (N673) vier realistische
varianten, die voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten, vergeleken in een variantenstudie.
De varianten worden aangeduid met de kleuren rood, groen, bruin en roze-zwart.
Verschillende belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties hebben zich
uitgesproken voor realisering van tracéalternatief rood. Mede met het oog op een mogelijke
medefinanciering door het Rijk, genoot deze variant de algemene voorkeur van de gemeenteraad
van Reimerswaal. Daarbij heeft een inhoudelijke beoordeling van de plannen slechts globaal
plaatsgevonden.
Op 9 december 2019 is door uw college van gedeputeerde staten besloten om tracéalternatief
bruin als voorgenomen voorkeursalternatief aan te merken. Door gedeputeerde Van der Maas is
dit besluit op 12 december 2019 toegelicht aan de gemeenteraad van Reimerswaal. Daarnaast
is een inspraakprocedure gestart om iedereen in de gelegenheid te stellen op dit voorgenomen
besluit te reageren.
Het voorgenomen besluit van uw college om tracéalternatief bruin aan te merken als
voorkeursalternatief heeft tot maatschappelijke onrust geleid bij inwoners van de gemeente
Reimerswaal, diverse belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties. Naar aanleiding
hiervan heeft wethouder Sinke, met de destijds beschikbare informatie, de gemeenteraad van
Reimerswaal op 13 januari 2020 informeel bijgepraat over de vier varianten. Op dat moment heeft
ook een uitgebreide inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden.
De aanvankelijke voorkeur van de gemeenteraad voor de rode variant heeft naar aanleiding van
de discussie die op 13 januari 2020 heeft plaatsgevonden plaatsgemaakt voor een voorkeur voor
de roze-zwartvariant. Deze variant wordt gezien als een toekomstbestendige en duurzaam
verkeersveilige oplossing voor de verkeersproblemen op het tracé Zanddijk-Molendijk.

Deze keuze is bovendien ingegeven door het feit dat de roze-zwart variant de minste
landschappelijke- en infrastructurele impact heeft en voorziet in een goede verkeersafwikkeling
voor het bedrijventerrein Olzendepolder.
Vervolgens is voornoemde conclusie tijdens een bestuurlijk overleg op 13 februari 2020 door
wethouder Sinke met gedeputeerde Van der Maas gedeeld. Door de gedeputeerde is
aangegeven dat hij in principe openstaat voor een switch naar variant roze-zwart, maar dat er wel
extra onderzoek vereist is naar de inrichting van een gedeelte Molendijk. In dit overleg is tevens
overwogen het Reimerswaalse standpunt, in afwachting van het Ecorys-rapport over eventuele
medefinanciering door het Rijk, nog niet schriftelijk kenbaar te maken.
Inmiddels is het Ecorys-rapport afgerond en kan definitief worden geconcludeerd dat de gewenste
cofinanciering vanuit het Rijk voor variant rood of groen er niet komt. Een rijksbijdrage voor de
varianten roze-zwart of bruin lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren (rotonde Nishoek, LVO en
SPV).

Daarnaast zijn inmiddels de eerste resultaten van het nadere onderzoek inzake de inrichting van
de Molendijk bekend. Het lijkt erop dat de basisvariant roze-zwart realiseerbaar is. Dit vergt
overigens nog wel de nodige technische uitwerking, welke in goed overleg tussen partijen plaats
moet vinden. Dit geldt uiteraard ook voor de rest van de uitwerking van het project en hierbij
behorende financiële consequenties. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om, naast
de huidige projectgroep, de wenselijkheid tot het instellen van een stuurgroep te bepleiten. Alle
betrokken overheden zowel provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente
Reimerswaal dienen hier naar onze mening in vertegenwoordigd te zijn om een breed gedragen
oplossing te krijgen voor de problematiek rond de ontsluiting van het dorp Yerseke.
Het voorgaande in overweging nemende kan de op 13 januari 2020 uitgesproken voorkeur voor
tracé roze-zwart als ontsluiting voor Yerseke worden bevestigd.

Hierbij plaatsen wij echter wel de opmerking dat het informele standpunt van de raad nog definitief
bevestigd moet worden. Dit kan echter niet eerder dan dat uw college van gedeputeerde staten
een definitieve tracévariant heeft vastgesteld en voor iedereen de mogelijkheid is geboden om
hierop te reageren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Reimerswaal

 

——————————————————————————————————————————-

HET BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 mei – Roze-Zwart
De brief aan belanghebbenden:

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen dinsdag 9 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om het bestaande tracé van de Zanddijk (roze tak), het herinrichten van de Molendijk en de aansluiting richting het bedrijventerrein Olzendepolder (zwarte tak) aan te wijzen als het nader uit te werken tracé voor de provinciale weg Zanddijk – Molendijk N673. Via deze e-mail informeren wij u over de aanpak van de Zanddijk – Molendijk N673.

De Zanddijk en de Molendijk vormen samen de provinciale weg N673 vanaf de rijksweg A58 tot aan de bebouwde komgrens van Yerseke. De verkeersdrukte is de laatste jaren toegenomen en er zijn al meerdere ongelukken gebeurd. De weg is onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte, vooral door het intensieve en zware vrachtverkeer. De weg is smal, kent smalle bermen, krappe bochten en een steil talud. We hebben inmiddels de maximum snelheid verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur, maar structurele maatregelen zijn nodig voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Waarom tracé Roze-zwart?
Wij willen Yerseke, haar bedrijventerreinen en het omliggende landelijk gebied op een verkeersveilige manier goed bereikbaar houden. Daarvoor hebben wij samen met andere partijen onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. Alle tracés bieden een veilige oplossing voor de problematiek. Op 3 december 2019 hebben wij tracé Bruin benoemd als het voorgenomen voorkeursalternatief. In mei 2020 heeft de gemeente Reimerswaal formeel laten weten de voorkeur te hebben voor het tracé Roze-zwart. De Rijksoverheid heeft aangegeven financieel bij te dragen aan het verbeteren van de rotonde Nishoek. Ook komt uit de informele inspraak over tracé Bruin naar voren dat binnen de regio onvoldoende draagvlak is. Naar aanleiding van de inspraakreacties uit de regio, het financiële standpunt van de Rijksoverheid en het bestuurlijke standpunt van de gemeente Reimerswaal hebben Gedeputeerde Staten besloten tracé Roze-zwart aan te wijzen als het nader uit te werken tracé.

Hoe ziet het nader uit te werken tracé Roze-zwart eruit?
Om de doorstroming en veiligheid op en nabij de provinciale weg tussen de rijksweg A58 en de kern van Yerseke te verbeteren wordt gekozen voor het volgen van de huidige provinciale weg (N673) vanaf de rotonde bij Nishoek tot aan de kruising met de Olzendedijk (het roze weggedeelte) en voor het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Zanddijk en de Olzendepolder (het zwarte weggedeelte). Het schetsontwerp van dit tracé treft u in de bijlage aan.

De grootschalige verbetering van de N673 houdt onder andere in dat:

 • de provinciale weg 2 x 1 rijstroken blijft met een rijsnelheid van maximaal 80 km/uur waarbij de Zanddijk tot aan de Molendijk wordt aangepast volgens de landelijke CROW-richtlijnen horende bij een provinciale gebiedsontsluitingsweg
 • de Molendijk aangewezen wordt als erftoegangsweg waar een maximum rijsnelheid gaat gelden van 60 km/uur
 • aan de noordzijde van de provinciale weg een nieuwe parallelweg komt, onder andere ter ontsluiting van aangrenzende percelen en voor het landbouwverkeer
 • aan de zuidzijde van de provinciale weg het bestaande fietspad tussen de rotonde bij Nishoek en de spoorweg wordt vervangen door een nieuw vrijliggend fietspad die via de Stationsweg uitkomt op de Capelleweg
 • de kruising van de provinciale weg met de spoorweg een ongelijkvloerse kruising wordt door middel van een viaduct. Hiermee komt de bestaande overweg te vervallen. Ook de bestaande aansluiting van de Zanddijk op de Stationsweg vervalt en wordt vervangen door een aansluiting op de Weihoek
 • de capaciteit voor het verkeer op de bestaande rotonde bij Nishoek wordt vergroot door aanpassing van de rotonde
 • tussen de Zanddijk en de Olzendepolder (bedrijventerrein) een nieuwe weg wordt aangelegd met een rotonde Zanddijk – Olzendedijk – Molendijk.

Fasering
Het nader uit te werken tracé N673 wordt in twee fases opgeknipt en aangepakt.
In fase 1 worden de ‘uiteindes’ van het tracé aangepakt. In deze fase is het de bedoeling om de rotonde Nishoek om te bouwen tot een nieuwe (turbo)rotonde. Ook wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd tussen de Zanddijk en de Olzendepolder, inclusief een rotonde op de kruising Zanddijk met de Olzendedijk/Grintweg. De huidige Molendijk wordt een zogenaamde erftoegangsweg waar een maximum snelheid van 60 kilometer per uur zal gelden.

Fase 2 betreft het aanpakken van het ‘middenstuk’. In deze fase wordt de bestaande Zanddijk aangepakt, inclusief de spoorwegovergang.

Planning

In navolging van Gedeputeerde Staten nemen Provinciale Staten naar verwachting na de zomer een definitief besluit over de aanpak van de provinciale weg N673 Zanddijk – Molendijk.

Vervolgens is het de bedoeling om met u in gesprek te gaan om het wegtracé verder uit te werken en te optimaliseren. Op basis van dit definitief wegontwerp zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart, de benodigde vergunningen worden aangevraagd en de aan te kopen eigendommen worden verworven. Tot slot zal een aannemer worden gezocht om het werk uit te gaan voeren.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar zanddijk@zeeland.nlMeer informatie over het project Zanddijk – Molendijk N673 is terug te vinden op www.zeeland.nl/zanddijk

Met vriendelijke groet,

Projectorganisatie Zanddijk – Molendijk N673

E: zanddijk@zeeland.nl

========================================================================================

De PZC van 28 mei jl   had nog meer nieuws te melden!

En ook DE BODE schreef er over En nog eentje uit De BODE (moeilijk te lezen? Kijk op je mobieltje)

* Een Blog van een Reimerswaler 
* En nog eentje

————————————————————————————————————————————————————-


 

H E T  K A A S G A T   is dus uit beeld.

Hieronder dus “oud nieuws”

De PZC van 29 mei
De PZC van 23 november – video

Nadelen van bruin:
 Bruin is geen totaaloplossing t.o.v. variant rood.

 Extra investeringen binnen een termijn van 5 jaar na aanleg noodzakelijk i.v.m. knelpunten rotonde Nishoek en afslag 33 A58 Vlaketunnel.

 Ongewenste verkeersverschuivingen.

 Geen maatschappelijk draagvlak vanuit Yerseke, Kruiningen en Buurtschap Kaasgat e.o ;

 Alle landbouwpercelen (samen ruim 30 hectare) worden diagonaal doorkruist, dus worden deze waardeloos;

 Problematiek en overlast van de Zanddijk/Molendijk wordt nu verlegd naar buurtschap Kaasgat e.o.

 Al het verkeer, ca. 10.000 voertuigen per dag, blijven uitkomen op de rotonde Zanddijk.

 Alle percelen, gebouwen en woningen Kaasgat e.o. zullen drastisch in waarde dalen.

 Bereikbaarheid Kaasgat voor met name fietsers neemt fors af;

 Fietsverkeer krijgt te maken met meer onveilige situaties dan in huidige situatie;

 Klandizie Landwinkel De Plantage (19.151 klanten in 2018) en Kaas uut Kaasgat zal afnemen en hiermee komt ook de maatschappelijke functie die deze winkels vervullen in het geding.

 Camperplaats De Plantage (2.763 overnachtingen in 2018) wordt veel minder aantrekkelijk en verliest haar huidige karakteristieke eigenschappen (rust, ruimte, fietsvriendelijk, meerwaarde voor buitengebied Reimerswaal etc.).

 Veel geluidsoverlast, lichthinder en toename fijnstof voor buurtschap Kaasgat.

 Sluipverkeer langs Olzendedijk – Zanddijk/Molendijk en via Trenteweg van en naar Yerseke zal enorm worden.

 Bruine variant draagt niet bij aan ontwikkeling van bedrijventerreinen Nishoek (oostzijde Stationsweg) en Olzendepolder Yerseke.

 Buurtschap Kaasgat dreigt een ‘eiland’ tussen de Zanddijk/Molendijk en de nieuwe N673 te worden.

 Bij aanleg bruin blijft er nog steeds maar 1 route naar Yerseke en dus geen verbetering t.o.v. huidige situatie. Er komt geen onafhankelijke calamiteitenroute naar Yerseke, bij een ongeval op het viaduct spoorlijn.

 Provincie gaf tijdens bijeenkomst van 27 mei 2019 aan dat bij Variant bruin fietsers ook gebruik mogen gaan maken van de ‘oude’ Zanddijk / Molendijk. Dit is uiteraard volstrekt tegen alle principes in en zal leiden tot onveilige verkeerssituaties. Dit wordt veroorzaakt door het samenvoegen van auto-, vracht-, landbouw,- en fietsverkeer. Want bij variant bruin zullen de bedrijven die gelegen zijn langs de huidige Zanddijk / Molendijk en het (sluip)verkeer van en naar Yerseke gebruik blijven maken van de ‘oude’ Zanddijk / Molendijk.

 De complete fietsinfrastructuur (fietsknooppunten route) wordt bij variant bruin verstoort. Landwinkel en terras de Plantage is een officieel fiets café, maar bij variant bruin komt de fietsroute tussen knooppunt 86 en 99 te vervallen.

 Landbouwverkeer: veel landbouwverkeer vindt plaats tussen Kaasgat (Loonbedrijf Nieuwenhuijse) en de Olzendepolder, tussen Kaasgat en Yerseke Moer en tussen Kaasgat en de polders rondom Kruingen, Waarde en Rilland. In de huidige situatie is de ontsluiting goed, veilig en efficiënt. Wanneer tracé bruin wordt aangelegd ontstaan bij de aansluiting Kaasgat nieuwe rotonde Trenteweg/Olzendedijk en bij de aansluiting oude tracé Zanddijk met de rotonde Nishoek/Weihoek gevaarlijke aansluitingen. Al het genoemde landbouwverkeer zal het verkeer van tracé bruin moeten kruisen en dit leidt tot vertragingen voor zowel de landbouwers als ook voor het (vracht)verkeer dat gebruikt maakt van tracé bruin.

 Bij tracé Bruin B komt 1 van de 2 bunkers van de stelling Zanddijk uit WOII te vervallen.

 Onvoldoende waterberging compensatie verhard oppervlak op het gedeelte tussen rotonde Zanddijk en nieuwe spoorviaduct. Geen fatsoenlijke watergangen op dat stuk.

(dit is nog maar een beknopte weergave van vele bezwaren)

 

Artikel PZC:

Buurtschap Kaasgat maakt vuist tegen plan voor aanleg van nieuwe weg naar Yerseke

YERSEKE – De ‘bruine variant’ hangt als een donkere wolk boven het Kaasgat. De bewoners van de buurtschap tussen Yerseke en Kruiningen zijn bang om op een eilandje tussen twee drukke wegen te worden ingeklemd. Ook trekken ze het nut van één van de twee voorkeursvarianten om de Zanddijk veiliger te maken ernstig in twijfel. 

De discussie rond de aanpak van de drukke en bovenal onveilige Zanddijk/Molendijk tussen de A58 en Yerseke  houdt de bewoners van Kaasgat al dagen in z’n greep.  Nadat ze in de krant lazen dat de aanleg van een nieuwe weg vlak langs hun huizen hoge ogen gooit bij de provincie Zeeland, zijn ze meteen in actie gekomen. Dat resulteerde in een lijst met dertig nadelen en een gezamenlijke brief. Maandagavond kwamen de bewoners massaal naar een informatieavond om hun ongenoegen over ‘bruin’ te uiten.

Kaasgat gezien vanaf de Trenteweg. Over deze akker is het tracé van de ‘bruine variant’ gepland. © Joeri Wisse

Anderhalve week geleden publiceerde de provincie Zeeland de resultaten van de verdiepingsstudie om de N673 aan te pakken. Vier opties zijn uitgetekend en doorgerekend. Tijdens de eerste presentatieavond voor de gemeenteraad spitste de discussie zich toe op de verschillen tussen groen en rood.  Bij groen, die als favoriet uit de studie rolt,  komen nieuwe op- en afritten naar de A58 uit bij de ‘voordeur’ van Kruiningen. In variant rood (fel bepleit door ondernemers, dorpsraden en bewoners van de Zanddijk) wordt de aansluiting op de snelweg bij de Sluisweg aangelegd.

Spoorviaduct

De vier varianten uit de verdiepingsstudie Zanddijk op een rij. Uit de studie komen bruin en groen als beste uit de bus. Alle belanghebbenden in de klankbordgroep hebben voorkeur voor de duurste variant rood. © Provincie Zeeland

De informatieavond in De Lepel stond helemaal in het teken van de bruine variant. Daarbij rijdt het verkeer over een nieuwe weg langs het Kaasgat, door bedrijventerrein Olzendepolder richting Yerseke. Deze variant is een stuk goedkoper dan groen of rood, zeker wanneer blijkt dat Rijkswaterstaat niet meebetaalt aan nieuwe aansluitingen op de A58. Ander voordeel van bruin is dat Prorail de helft van het spoorviaduct (10 à 12 miljoen) wil betalen omdat daarmee een onveilige overweg verdwijnt.

Maar niemand in Kaasgat is blij met deze variant. Niet alleen omdat hun vrije uitzicht plaatsmaakt voor een drukke weg. Ondernemers van de landwinkel/camperplaats De Plantage en de kaaswinkel vrezen vanwege extra geluidsoverlast en verslechterde bereikbaarheid voor fietsers voor hun klandizie. De boeren zien tot hun afschuw dat hun mooie rechte akkers schuin worden doorsneden. Daarnaast denken ze dat de bruine variant doel mist, omdat veel Yersekenaren de ‘oude’ route over de Zanddijk boven de nieuwe weg met drie rotondes zullen verkiezen. Deskundigen van de provincie stelden maandag dat de verkeersmodellen uitwijzen dat dit niet het geval is. Binnenkort komen ze met een uitgebreide reactie op alle bezwaarpunten uit het Kaasgat. Dit najaar valt een definitief besluit.