NIEUWS ZANDDIJK – klik op de tekening

Published on: 1 juli 2020

Filled Under: Home, Nieuws

Views: 2186

Klik op het plaatje voor een vergroting !!
Roze-zwart? Blijft dit altijd zo?  Rood lost dit op!!

Op onze site nu alleen de activiteiten
van de Dorpsraad en inwoners Zanddijk.

Alle info op:

www.poldertrace.nl  

 

Een bericht van een betrokken Kruiningse burger

Beste dorpsraad,

De sinds medio maart 2020 geplaatste verkeerslichten, bedoeld om om gevaarlijke situaties op de A58 te voorkomen tijdens de spits, zorgen gedurende de hele dag voor grote overlast op de N289 door langdurig stilstaande auto’s. Van enige vorm van doorstroming van het verkeer is geen enkele sprake meer. Ook niet buiten de spits.

Ik heb elke ochtend  minimaal 5 minuten  nodig om vanuit Kruiningen naar de rotonde bij de Nishoek te komen doordat ik op werkdagen altijd aan moet sluiten in de ontstane file. De verkeerslichten zijn 3 tot 4 keer van kleur gewisseld voordat ik kan passeren. Ook in de tegengestelde richting staat het vast. Wanneer ik aan het eind van de werkdag weer terugkom staat het vaak bij de Nishoek al vast door de lange rij vrachtauto’s die allemaal moeten wachten voordat ze de A58 op kunnen rijden aan de zuidzijde.

Het stilstaan en weer optrekken van al die personen- en vrachtauto’s de hele dag door zorgt voor een ontzettende stank en luchtvervuiling.

Voordat de verkeerslichten er stonden was er een veel betere doorstroming.

Weten jullie of, en zo ja wanneer, de Provincie het effect van deze verkeerslichten evalueert?

Is de situatie bij jullie bekend? Wat is jullie standpunt in deze?

Met vriendelijke groet,

Reactie Dorpsraad.
Wij zullen deze brief zeker meenemen in onze verdere activiteiten die gericht zijn op een keus voor tracé Rood.
De brief is ook naar alle raadsleden gestuurd en naar de provincie Zeeland.
Tracé Rood neemt alle bezwaren, ook die van de verkeerslichten, weg. Die bezwaren gelden overigens ook voor inwoners van Krabbendijke, Waarde en Oostdijk.
Onze dank voor de reactie

Bij brief van 15 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal formeel aan Gedeputeerde Staten laten weten een voorkeur te hebben voor het tracé Roze-zwart.

Citaat uit het persbericht van de provincie van 11 juni 2020:
“Naar aanleiding van de inspraakreacties uit de regio, het financiële standpunt van de Rijksoverheid en het bestuurlijke standpunt van de gemeente Reimerswaal hebben Gedeputeerde Staten besloten tracé Roze-zwart aan te wijzen als het nader uit te werken tracé.”

MET DANK AAN REIMERSWAAL DUS

“Besloten” door de gemeenteraad in “de discussie op 13 januari 2020”. Niet tijdens een OPENBARE raadsvergadering.
“het informele standpunt van de raad moet nog defiinitief bevestigd worden”
Van de achterkamertjes dus naar een nog te houden officiële openbare raadsvergadering.
Een rituele dans wordt dat dan !? Natuurlijk niet, dan mogen alle belanghebbenden nog  “inspreken” voor Jan ……… .

In volgorde te lezen:

* De tekst van de Inspraak commissie Economie
* De brief van 15 mei van de gemeente aan de provincie, voorkeur roze-zwart

De tekst van de Inspraak commissie Economie

INSPRAAK DORPSRAAD KRUININGEN COMMISSIE ECONOMIE STATEN VAN ZEELAND
3 JULI 2020

 

Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke

Dames en Heren, leden van de commissie Economie

Hartelijk dank voor de gelegenheid het woord te mogen voeren.
U voert de correcte volgorde; horen, overwegen en beslissen.

Ik wil beginnen met een citaat uit het Statenvoorstel.
Het citaat luidt als volgt:

De gemeente Reimerswaal is een belangrijke partner mede vanwege het feit dat ze als lokale overheid dicht bij de burgers en bedrijven staan en weten wat er leeft. Wij nemen daarom hun reactie zeer serieus.

Met name de zinsnede “dicht bij de burgers en bedrijven staan en weten wat er leeft” zou idealiter zo moeten zijn, maar is het helaas niet.  Het spijt mij dit te moeten constateren en ik wil dat met enkele voorbeelden aantonen.

 • De door de provincie “uit de omgeving” ingestelde en breed samengestelde Klankbordgroep kwam unaniem tot de conclusie dat tracé Rood het beste zou zijn.
 • Ook de gemeenteraad sprak aanvankelijk haar voorkeur uit voor het Rode tracé, op initiatief van de SGP-fractie.
  Deze voorkeur werd tijdens een besloten discussie op 13 januari 2020 omgezet in een voorkeur voor roze-zwart. De gemeenteraad moet dit informele standpunt nog bevestigen in een alsnog te houden openbare raadsvergadering, kan dus nog veranderen.GS gaan er kennelijk nu al vanuit dat Reimerswaal meegaat in Roze-zwart. In de brief aan de Staten wordt gesproken over “de formele reactie van B&W”.  Toch een nuance verschil.
 • Inmiddels zijn drie raadsfracties het niet – niet meer – eens met dit informele standpunt en kiezen voor tracé Rood.
  Wellicht volgen er meer fracties.
 • De Dorpsraden Yerseke en Kruiningen en nog een aantal enthousiaste burgers hingen inmiddels de bekende spandoeken op met de tekst “het oostelijk tracé wordt de nieuwe entree”.
 • De Ledenvergadering van de vereniging Dorpsraad Kruiningen sprak zich op 19 december 2019 in overgrote meerderheid uit voor tracé Rood.
 • Bij brief van 9 december 2019 dringt een flink aantal Reimerswaalse bedrijven aan op een tracé Groen/Rood.
 • De Ondernemersvereniging Reimerswaal – rond de 100 leden -, initiatiefnemer van een uitgebreid onderzoek, maakt zich sterk voor tracé Rood.
 • En de Staten hebben inmiddels ook een brief ontvangen van de landelijke behartiger van de uiensector en jawel, een voorkeur voor het Rode tracé.

Uit deze opsomming blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor roze-zwart zeer beperkt is. Zeker voor de inwoners rond en aan de Zanddijk, inclusief die van het Kaasgat. Overigens zijn dit ook leden van de Dorpsraad Kruiningen. Ook zij zijn voor tracé Rood.

De enige reden om te kiezen voor roze-zwart is het geld.

En daar heeft de Dorpsraad Kruiningen weinig verstand van. Vele deskundigen wel. En ja helaas, die deskundigheid geeft nogal vele miljoenen verschil in de uitkomsten.
Wij laten de reacties graag aan hen over. En aan de Staten.
Er zijn wel hele creatieve oplossingen hebben wij begrepen.

Eén ding toch nog over het geld:

Op pagina twee wordt roze/zwart geraamd op € 58,1 miljoen.
Het traject is vanaf de rotonde Nishoek.

Eerder werden de kosten voor de ombouw tot turbo-rotonde geraamd op € 10 miljoen, met een bijdrage van € 5 miljoen van het Rijk daarin.

Bij de financiële vertaling op pagina 5 wordt met die € 10 miljoen voor de rotonde geen rekening gehouden, maar wel met die € 5 miljoen bijdrage van het Rijk daarin.

Maar wellicht kan het College daar enige duidelijkheid in verschaffen.

Wat de Dorpsraad wel heel zeker weet is dat de keuze roze-zwart geen enkele oplossing biedt voor enkele problemen bij het dorp Kruiningen, zoals:

 • Het drukke verkeer op de N289 langs Kruiningen en met name op de ovonde bij de ingang van het dorp. Reimerswaal kent slechts twee volledige aansluitingen op de A58.
 • Het vele vrachtverkeer op deze ovonde van en naar het bedrijventerrrein Nishoek/Weihoek. Zal in de toekomst zeker toenemen.
  De ovonde bevindt zich op 10 meter van een appartementencomplex. De bewoners ervaren overlast.
  Het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein kiest veel voor de route via de ovonde en vervolgens de aansluitingen op de A58 bij Luchtenburg. En niet de route via rotonde Nishoek.
 • De gevaarlijke fietsroute Kruiningen-Goes langs de noordzijde van de N289, twee aansluitingen op de A58 oversteken en de meest gevaarlijke oversteek op de rotonde Nishoek. Een tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde is de enige juiste oplossing, zoals het fietspad Luchtenburg-Kruiningen.Deze problemen lossen zich vanzelf op bij een keuze voor tracé Rood.

Bij toch een keuze roze-zwart dienen deze problemen gelijktijdig daarmee aangepakt te worden en de kosten daarin meegenomen te worden.

Dringend verzoek aan de Zeeuwse Staten om voor tracé Rood te kiezen.

Dank u.

========================================================================================

 En de inspraak op 3 juli Statencommissie van de Zanddijk

BEWONERSGROEP ZANDDIJK E.O. MET STEUN  VAN

BEWONERS KAASGAT, GRINTWEG EN VERDER.

INSPRAAK/TOELICHTING VOOR COMMISSIE ECONOMIE STATEN VAN ZEELAND OP 3 JULI TE MDDELBURG

 

GEACHTE DAMES EN HEREN,

U DREIGT ONS, DE BEWONERS AAN DE ZANDDIJK,  TE VEROORDELEN TOT EEN ONNODIG LEVENSLANG !

EN OOK MET LEVENSLANGE ELLENDE VOOR ALLE INWONERS VAN YERSEKE, KRUININGEN,  OMGEVING EN VERDER.

ALS DE PROVINCIE ZICH NIETS AANTREKT VAN EEN GEBREK AAN DRAAGVLAK EN HAAR PLANNEN DOOR ZET DAN:

 • WORDEN MINSTENS 5 WONINGEN BRUUT MAAR ONNODIG GESLOOPT. HET LEVEN VAN DE BEWONERS WORDT DAARMEE OP EEN ZEER TRIESTE WIJZE OVERHOOP GEGOOID.
 • VOOR ALLE BEWONERS UIT DE DIRECTE OMGEVING ONTSTAAT AL TIJDENS DE BOUW EEN JARENLANGE AANSLAG OP HUN LEEFOMGEVING.
 • DE BEWONERS MOETEN LATER NOG LEVENSLANG WONEN AAN EEN STEEDS DRUKKER WORDENDE WEG MET VEEL LAWAAI, UITLAATGASSEN, FIJNSTOF EN BLIJVEND RISICO DAT EEN VRACHTWAGEN DE DIJK AF RIJDT…
 • OOK MOETEN ZIJ VOOR ALTIJD OMRIJDEN. VAAK NAAR DE DRUKKE ROTONDE BIJ DE A58 DIE JE JUIST ZOU WILLEN ONTLASTEN I.P.V. BELASTEN…
 • DIT GELDT OOK VOOR AL HET VERKEER UIT YERSEKE E.O. DAT NIET VERDER MOET DAN HET STATION OF DE BEDRIJVEN DAAR. DAT VERKEER KAN NIET MEER AFSLAAN BIJ HET SPOOR MAAR MOET OOK NAAR DE DRUKKE ROTONDE. VERVOLGENS MOETEN ZE DE ROTONDE MEER DAN ¾ ROND

EN WEER TERUG…. WIE VERZINT DIT ?

 • VOORNOEMDE PUNTEN GAAN BOVENDIEN ZORGEN VOOR GEVAARLIJK SLUIPVERKEER OP SMALLE FIETS- EN POLDERROUTES. ZEKER OOK RICHTING OLAZ
 • BROMFIETSERS EN FIETSERS HEBBEN NU, NA DE RECENTE VERBETERINGEN … , EEN VEILIGE ROUTE NAAR STATION EN VERDER. DIT GAAT HELEMAAL VERLOREN TEN GUNSTE VAN EEN SLECHTE, SMALLE EN GEVAARLIJKE OMRIJ-ROUTE VANUIT YERSEKE
 • DE ZANDDIJK EEN 80 KM. WEG ? TOTAAL NIET REALISTISCH ! OOK DOOR HET GROTE AANDEEL VRACHTVERKEER ZULLEN DE WETTELIJKE NORMEN VOOR GELUIDSBELASTING, FIJNSTOF Enz. NIET GEHAALD KUNNEN WORDEN ! OOK NIET MET ZO’N LELIJK GELUIDSCHERM !
 • NOG EEN BELANGRIJK PUNT WAAR AAN VOORBIJ GEGAAN WORDT IS DAT YERSEKE DRINGEND EEN GOEDE 2E ONTSLUITINGSWEG KRIJGT, ZODAT HET NIET OP SLOT ZIT BIJ CALAMITEITEN

KORTOM OM YERSEKE, KRUININGEN E.O. ALSMEDE DE 10.000 GEBRUIKERS, PER DAG ! , TE BEHOEDEN VOOR LEVENSLANGE ELLENDE GEEN AUTOWEG OVER ONZE DIJK ! WIJ VRAGEN BEGRIP EN STEUN EN HEBBEN OOK EEN OPLOSSING, HET OOSTELIJK TRACEE.

EN DIE IS TROUWENS WEL TOEKOMSTBESTENDIG…

NAMENS BEWONERSGROEP ZANDDIJK EN VERDER

WIL MEIJER

W.MEIJER31@KPNPLANET.NL

==========================================================================================

 

DE BEELDEN in kleur VAN DE VERGADERING Statencommissie

==========================================================================================

En bewoners van de Zanddijk schreven een brief op poten:

Provincie Zeeland
Het College van Gedeputeerde Staten / Provinciale Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Per mail verzonden
Kruiningen/Yerseke, 28 mei 2020

Onderwerp: NOODKREET BEWONERS ZANDDIJK KRUININGEN/YERSEKE

Geachte dames en heren, volksvertegenwoordigers, leden van het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten,

Uit de PZC van 20 mei  moesten de aanwonenden van de Zanddijk e.o. vernemen dat u een zeer onverwachte ommezwaai maakt en samen met de gemeente Reimerswaal kiest voor verbreding van de Zanddijk in plaats van aanleg van een evenmin ongewenst tracé door het Kaasgat.
Aan de Zanddijk wonen wij met 13 gezinnen. We leven al jaren in onzekerheid en moeten nu uit de krant vernemen dat er een “snelweg” over onze woning of door de voortuin komt.
U stelt, net als de gemeente Reimerswaal, dat de impact op de omgeving gering is, waar is deze stelling op gebaseerd? Met ons is nooit inhoudelijk gesproken en al zeker niet over deze variant want die werd nota bene door uzelf (dhr. v/d Maas) afgewezen!
Tot gisteren (27 mei); nu staat er opeens een zogenaamde “omgevingsmanager” bij verschillenden van ons op de stoep. Onaangekondigd! Of hij het gekozen tracé kort toe mag lichten en een afspraak kan inplannen. Op zijn minst opmerkelijk in deze tijd van Corona; iedereen werkt thuis en op afstand en u stuurt uw mensen, onaangekondigd, langs de deur. Dit verzin je toch niet?
De aanleg van een weg over iemands eigendom is een zeer ingrijpende, zwaar emotioneel geladen gebeurtenis en dat moet er nu even snel tussendoor gefietst worden? Wij hebben er geen woorden voor.
Er bekruipt ons maar één gevoel en dat is: “we zullen het er in deze bijzondere tijd eens even snel doorheen drukken”.
Nergens in Nederland, sterker nog in de wereld, wordenop dit moment beslissingen genomen en hier moet er opeens,
terwijl dit dossier al 10 jaar loopt, een besluit genomen worden. En dan ook nog eens de variant mét de meeste impact op de omgeving!
In de krant lezen wij dat de variant roze/zwart als voordeel heeft dat de impact op de natuur beperkter is dan de andere varianten, hoe ziet u dat in het licht van een weg aanleggen in een beschermd natuurgebied (Yerseke Moer) en bijvoorbeeld de
stikstofproblematiek? Is dat allemaal objectief onderzocht? De berichten die wij eerder van uw medewerkers ontvingen, geven juist aan dat dit een van de grootste bezwaren is van deze variant.
Hoe zit het verder met de uitstoot van o.a. fijnstof en geluidsbelasting?
En is er nagedacht over de veiligheid van fietsers van bijvoorbeeld Yerseke richting het station met al haar omliggende bedrijvigheid? Deze variant biedt daarin, evenmin als Bruin, een veilige oplossing. Sterker nog: het wordt alleen maar gevaarlijker in de omgeving.
Volgens de laatste begrotingen van de gemeente Reimerswaal (begin dit jaar) bedragen de kosten voor variant roze/zwart inclusief Molendijk 65 miljoen euro. Is daarbij ook rekening gehouden met de verwerving van woningen en kosten van jarenlange procedures?
Dit terwijl de kosten van een tracé met wél een breed draagvlak op 67 tot 73 miljoen euro worden geraamd; een te verwaarlozen verschil! De aanleg van een weg van deze omvang doe je voor minstens 100 jaar. En nu gaat u dergelijke concessies doen voor een marginaal verschil. Kunt u ons dit uitleggen? Wij begrijpen het niet.
Of zijn er soms andere zaken die spelen en invloed hebben op deze uitermate kortzichtige beslissing?
Bijvoorbeeld de aanleg van 22 ha. nieuw bedrijfsterrein in de Olzendepolder door de gemeente Reimerswaal. De gemeente heeft 10 jaar geleden verzuimd een deugdelijke (tweede) ontsluiting in haar plannen mee te nemen en komt er nu zelf achter dat er dringend wat moet gebeuren.
En nu heeft de gemeente ineens haast en kiest voor de variant die naar hun zeggen gefaseerd kan worden uitgevoerd. Wij zien de bui al
hangen. Deel zwart (vanaf het bedrijfsterrein tot aan de dijk) wordt aangelegd, de gemeente is van haar probleem af en daar blijft het dan bij. Met alle nadelige gevolgen van de bestaande en steeds drukker wordende dijk van dien.
Wij doen een dringend beroep op uw gezonde verstand. Maak een keuze die wel maatschappelijk draagvlak heeft, en wel rekening houdt met de belangen van de gezinnen die uit hun huis gejaagd worden én vooral die toekomstbestendig is en kies niet voor de korte termijn.
Kies voor een Oostelijk poldertracé, de weg met de minste weerstand en het meeste toekomstperspectief. En voor wat betreft de middelen:
heb eens een goed gesprek met de heer Wientjes.
Eén ding is zeker. Wij gaan alles maar dan ook alles in het werk stellen om deze
(voorgenomen) beslissing te keren. U hoort van ons!
Met vriendelijke groet,
De bewoners van de Zanddijk e.o.

———————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————-

De brief van de van de gemeente Reimerswaal aan de Provincie

College van Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Onderwerp: ontsluiting Yerseke, standpunt gemeente Reimerswaal

Kruiningen, 15 mei 2020

Geachte mevrouw, heer,

Vanaf 2009 wordt door uw college van gedeputeerde staten onderzoek gedaan naar een betere,
verkeersveiligere ontsluiting van Yerseke. Afwegingen, overwegingen en keuzes worden door u
zoveel als mogelijk in gezamenlijkheid met de gemeente Reimerswaal genomen. Wij zijn u
daarvoor zeer erkentelijk.
Uiteindelijk zijn er voor het betreffende tracé Zanddijk-Molendijk (N673) vier realistische
varianten, die voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten, vergeleken in een variantenstudie.
De varianten worden aangeduid met de kleuren rood, groen, bruin en roze-zwart.
Verschillende belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties hebben zich
uitgesproken voor realisering van tracéalternatief rood. Mede met het oog op een mogelijke
medefinanciering door het Rijk, genoot deze variant de algemene voorkeur van de gemeenteraad
van Reimerswaal. Daarbij heeft een inhoudelijke beoordeling van de plannen slechts globaal
plaatsgevonden.
Op 9 december 2019 is door uw college van gedeputeerde staten besloten om tracéalternatief
bruin als voorgenomen voorkeursalternatief aan te merken. Door gedeputeerde Van der Maas is
dit besluit op 12 december 2019 toegelicht aan de gemeenteraad van Reimerswaal. Daarnaast
is een inspraakprocedure gestart om iedereen in de gelegenheid te stellen op dit voorgenomen
besluit te reageren.
Het voorgenomen besluit van uw college om tracéalternatief bruin aan te merken als
voorkeursalternatief heeft tot maatschappelijke onrust geleid bij inwoners van de gemeente
Reimerswaal, diverse belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties. Naar aanleiding
hiervan heeft wethouder Sinke, met de destijds beschikbare informatie, de gemeenteraad van
Reimerswaal op 13 januari 2020 informeel bijgepraat over de vier varianten. Op dat moment heeft
ook een uitgebreide inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden.
De aanvankelijke voorkeur van de gemeenteraad voor de rode variant heeft naar aanleiding van
de discussie die op 13 januari 2020 heeft plaatsgevonden plaatsgemaakt voor een voorkeur voor
de roze-zwartvariant. Deze variant wordt gezien als een toekomstbestendige en duurzaam
verkeersveilige oplossing voor de verkeersproblemen op het tracé Zanddijk-Molendijk.

Deze keuze is bovendien ingegeven door het feit dat de roze-zwart variant de minste
landschappelijke- en infrastructurele impact heeft en voorziet in een goede verkeersafwikkeling
voor het bedrijventerrein Olzendepolder.
Vervolgens is voornoemde conclusie tijdens een bestuurlijk overleg op 13 februari 2020 door
wethouder Sinke met gedeputeerde Van der Maas gedeeld. Door de gedeputeerde is
aangegeven dat hij in principe openstaat voor een switch naar variant roze-zwart, maar dat er wel
extra onderzoek vereist is naar de inrichting van een gedeelte Molendijk. In dit overleg is tevens
overwogen het Reimerswaalse standpunt, in afwachting van het Ecorys-rapport over eventuele
medefinanciering door het Rijk, nog niet schriftelijk kenbaar te maken.
Inmiddels is het Ecorys-rapport afgerond en kan definitief worden geconcludeerd dat de gewenste
cofinanciering vanuit het Rijk voor variant rood of groen er niet komt. Een rijksbijdrage voor de
varianten roze-zwart of bruin lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren (rotonde Nishoek, LVO en
SPV).

Daarnaast zijn inmiddels de eerste resultaten van het nadere onderzoek inzake de inrichting van
de Molendijk bekend. Het lijkt erop dat de basisvariant roze-zwart realiseerbaar is. Dit vergt
overigens nog wel de nodige technische uitwerking, welke in goed overleg tussen partijen plaats
moet vinden. Dit geldt uiteraard ook voor de rest van de uitwerking van het project en hierbij
behorende financiële consequenties. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om, naast
de huidige projectgroep, de wenselijkheid tot het instellen van een stuurgroep te bepleiten. Alle
betrokken overheden zowel provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente
Reimerswaal dienen hier naar onze mening in vertegenwoordigd te zijn om een breed gedragen
oplossing te krijgen voor de problematiek rond de ontsluiting van het dorp Yerseke.
Het voorgaande in overweging nemende kan de op 13 januari 2020 uitgesproken voorkeur voor
tracé roze-zwart als ontsluiting voor Yerseke worden bevestigd.

Hierbij plaatsen wij echter wel de opmerking dat het informele standpunt van de raad nog definitief
bevestigd moet worden. Dit kan echter niet eerder dan dat uw college van gedeputeerde staten
een definitieve tracévariant heeft vastgesteld en voor iedereen de mogelijkheid is geboden om
hierop te reageren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Reimerswaal

 

——————————————————————————————————————————-

HET BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 mei – Roze-Zwart
De brief aan belanghebbenden:

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen dinsdag 9 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om het bestaande tracé van de Zanddijk (roze tak), het herinrichten van de Molendijk en de aansluiting richting het bedrijventerrein Olzendepolder (zwarte tak) aan te wijzen als het nader uit te werken tracé voor de provinciale weg Zanddijk – Molendijk N673. Via deze e-mail informeren wij u over de aanpak van de Zanddijk – Molendijk N673.

De Zanddijk en de Molendijk vormen samen de provinciale weg N673 vanaf de rijksweg A58 tot aan de bebouwde komgrens van Yerseke. De verkeersdrukte is de laatste jaren toegenomen en er zijn al meerdere ongelukken gebeurd. De weg is onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte, vooral door het intensieve en zware vrachtverkeer. De weg is smal, kent smalle bermen, krappe bochten en een steil talud. We hebben inmiddels de maximum snelheid verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur, maar structurele maatregelen zijn nodig voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Waarom tracé Roze-zwart?
Wij willen Yerseke, haar bedrijventerreinen en het omliggende landelijk gebied op een verkeersveilige manier goed bereikbaar houden. Daarvoor hebben wij samen met andere partijen onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. Alle tracés bieden een veilige oplossing voor de problematiek. Op 3 december 2019 hebben wij tracé Bruin benoemd als het voorgenomen voorkeursalternatief. In mei 2020 heeft de gemeente Reimerswaal formeel laten weten de voorkeur te hebben voor het tracé Roze-zwart. De Rijksoverheid heeft aangegeven financieel bij te dragen aan het verbeteren van de rotonde Nishoek. Ook komt uit de informele inspraak over tracé Bruin naar voren dat binnen de regio onvoldoende draagvlak is. Naar aanleiding van de inspraakreacties uit de regio, het financiële standpunt van de Rijksoverheid en het bestuurlijke standpunt van de gemeente Reimerswaal hebben Gedeputeerde Staten besloten tracé Roze-zwart aan te wijzen als het nader uit te werken tracé.

Hoe ziet het nader uit te werken tracé Roze-zwart eruit?
Om de doorstroming en veiligheid op en nabij de provinciale weg tussen de rijksweg A58 en de kern van Yerseke te verbeteren wordt gekozen voor het volgen van de huidige provinciale weg (N673) vanaf de rotonde bij Nishoek tot aan de kruising met de Olzendedijk (het roze weggedeelte) en voor het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Zanddijk en de Olzendepolder (het zwarte weggedeelte). Het schetsontwerp van dit tracé treft u in de bijlage aan.

De grootschalige verbetering van de N673 houdt onder andere in dat:

 • de provinciale weg 2 x 1 rijstroken blijft met een rijsnelheid van maximaal 80 km/uur waarbij de Zanddijk tot aan de Molendijk wordt aangepast volgens de landelijke CROW-richtlijnen horende bij een provinciale gebiedsontsluitingsweg
 • de Molendijk aangewezen wordt als erftoegangsweg waar een maximum rijsnelheid gaat gelden van 60 km/uur
 • aan de noordzijde van de provinciale weg een nieuwe parallelweg komt, onder andere ter ontsluiting van aangrenzende percelen en voor het landbouwverkeer
 • aan de zuidzijde van de provinciale weg het bestaande fietspad tussen de rotonde bij Nishoek en de spoorweg wordt vervangen door een nieuw vrijliggend fietspad die via de Stationsweg uitkomt op de Capelleweg
 • de kruising van de provinciale weg met de spoorweg een ongelijkvloerse kruising wordt door middel van een viaduct. Hiermee komt de bestaande overweg te vervallen. Ook de bestaande aansluiting van de Zanddijk op de Stationsweg vervalt en wordt vervangen door een aansluiting op de Weihoek
 • de capaciteit voor het verkeer op de bestaande rotonde bij Nishoek wordt vergroot door aanpassing van de rotonde
 • tussen de Zanddijk en de Olzendepolder (bedrijventerrein) een nieuwe weg wordt aangelegd met een rotonde Zanddijk – Olzendedijk – Molendijk.

Fasering
Het nader uit te werken tracé N673 wordt in twee fases opgeknipt en aangepakt.
In fase 1 worden de ‘uiteindes’ van het tracé aangepakt. In deze fase is het de bedoeling om de rotonde Nishoek om te bouwen tot een nieuwe (turbo)rotonde. Ook wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd tussen de Zanddijk en de Olzendepolder, inclusief een rotonde op de kruising Zanddijk met de Olzendedijk/Grintweg. De huidige Molendijk wordt een zogenaamde erftoegangsweg waar een maximum snelheid van 60 kilometer per uur zal gelden.

Fase 2 betreft het aanpakken van het ‘middenstuk’. In deze fase wordt de bestaande Zanddijk aangepakt, inclusief de spoorwegovergang.

Planning

In navolging van Gedeputeerde Staten nemen Provinciale Staten naar verwachting na de zomer een definitief besluit over de aanpak van de provinciale weg N673 Zanddijk – Molendijk.

Vervolgens is het de bedoeling om met u in gesprek te gaan om het wegtracé verder uit te werken en te optimaliseren. Op basis van dit definitief wegontwerp zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart, de benodigde vergunningen worden aangevraagd en de aan te kopen eigendommen worden verworven. Tot slot zal een aannemer worden gezocht om het werk uit te gaan voeren.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar zanddijk@zeeland.nlMeer informatie over het project Zanddijk – Molendijk N673 is terug te vinden op www.zeeland.nl/zanddijk

Met vriendelijke groet,

Projectorganisatie Zanddijk – Molendijk N673

E: zanddijk@zeeland.nl

========================================================================================

————————————————————————————————————-